Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 192256-2019

24/04/2019    S80

България-София: Услуги, свързани с анализи

2019/S 080-192256

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова, Мадлена Станимирова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-ИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване, съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“, — обособена позиция № 2 „Анализи и проучвания на видовете птици в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)“,

— обособена позиция № 3 „Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл.12 от Дир. за птиците“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 646 990.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анализи и проучвания на видовете птици в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейност (Д) 1 „Преглед на постъпилите бележки по оценките и данните от предходното докладване“.

Д2 „Преглед, систематизиране и първичен анализ на наличните данни и информация“.

Д3 „Проучване на опита и добрите практики по отношение на мониторинга и докладването в държавите — членки на ЕС“.

Д4 „Преглед на наличните методики за мониторинг и за оценка на състоянието на целевите обекти“.

Д5 „Изготвяне на национална концепция за мониторинг (НКМ)“.

Д6 „Организиране на експертна работна група и обсъждане на НКМ“.

Д7 „Разработване/преработване/допълване на методики за мониторинг и методики за оценка на състоянието на целевите обекти, вкл. определяне/прецизиране на местата за мониторинг“.

Д8 „Подготовка на програма за мониторинг“.

Д9 „Сформиране на екипи за теренна работа и обучение на теренните експерти“.

Д10 „Извършване на теренни проучвания и набиране на данни и информация“.

Д 11„Обработване, обобщаване и анализ на резултатите от теренните проучвания и наличните данни“.

Д 12—Д 18...

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 "Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 164-338212
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3730
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Анализи и проучвания на видовете птици в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Консорциум „Дикон—Партицип“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177295767
Пощенски адрес: ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: projects@dicon-bg.com
Телефон: +359 29445109
Факс: +359 29445118
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Дикон Груп България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 121376124
Пощенски адрес: ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: projects@dicon-bg.com
Телефон: +359 29445109
Факс: +359 29445118
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Партицип“ ГМБХ
Пощенски адрес: ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
Град: София
код NUTS: DE DEUTSCHLAND
Пощенски код: 1000
Държава: Германия
Електронна поща: projects@dicon-bg.com
Телефон: +359 29445109
Факс: +359 29445118
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 700 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 646 990.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2019