Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 192936-2017

23/05/2017    S98

Belgien-Bryssel: Tekniskt stöd i genomförandet av rapporten om förnybar energi för 2018

2017/S 098-192936

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadress: rue Demot 24–26
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: ENER-C1-TENDERS@EC.EUROPA.EU
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2337
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: energi.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt stöd i genomförandet av rapporten om förnybar energi för 2018

Referensnummer: ENER/C1/2016-507.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med kontraktet är att tillhandahålla tekniskt stöd för utarbetandet av rapporten om förnybar energi i Europa för 2018. Detta stöd ska inbegripa följande:

— Datainsamling, analys och bedömning av framstegen i användningen av förnybar energi, och nationella åtgärder för att främja sådan användning i de 28 EU-medlemsstaterna på grundval av medlemsstaternas lägesrapporter för förnybar energi som lämnats in 2017, andra rapporter och studier samt egen forskning.

— Datainsamling avseende EU:s marknader för biodrivmedel, biomassa och biogas samt effekterna av EU:s konsumtion av biodrivmedel, biomassa och biogas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler. Möten mellan uppdragstagaren och kommissionen kommer att hållas i kommissionens lokaler i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stödverksamheterna ska omfatta följande fyra uppgifter som anses oskiljbara och lika viktiga:

Arbetsuppgift 1: kvantitativ analys av medlemsstaternas framsteg i användningen av förnybara energikällor.

Arbetsuppgift 2: kvalitativ analys av medlemsstaternas framsteg i användningen av förnybara energikällor.

Arbetsuppgift 3: analys av biodrivmedel/flytande biobränslen, biomassa och biogas som används för förnybar energiproduktion.

Arbetsuppgift 4: översyn av driften av de frivilliga systemen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 14
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: arbetsprogram 2016–2017 för Horisont 2020 (Horizon 2020 – H2020).
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/06/2017
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/07/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Directorate-General for Energy, Unit C1, rue Demot 24, office 06/004, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet men får endast representeras av 1 person. Efter mötets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att ange namnen på anbudsgivarna och beslutet om godtagbarheten i varje mottaget anbud. De priser som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/05/2017