Доставки - 194594-2019

26/04/2019    S82    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Поморие: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 082-194594

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Поморие
Национален регистрационен номер: 000057179
Пощенски адрес: Град Поморие, Община Поморие, Област Бургас, ул. „Солна“ № 5
Град: Поморие
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8200
Държава: България
Лице за контакт: Мирослав Динолов — Директор на Дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: mayor@pomorie.bg
Телефон: +359 59622004
Факс: +359 59625236

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pomorie.bg

Адрес на профила на купувача: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=414

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=414
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване“ — Поморие по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е разделена на 7 (седем) обособени позиции. Участниците имат право да подават оферти за една или повече обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“;

Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни изделия“;

Обособена позиция № 3 „Плодови и зеленчуци (консерви)“;

Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти“;

Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци“;

Обособена позиция № 6 „Зеленчуци (замразени)“;

Обособена позиция № 7 „Други хранителни стоки“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 595 381.63 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811000 Хлебни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване“ — гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване“ — Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 84 397.95 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мляко и млечни изделия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 178 450.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Плодове и зеленчуци /консерви/

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 818.17 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Месо и месни продукти

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 049.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пресни плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03220000 Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 971.37 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Зеленчуци /замразени/

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221000 Зеленчуци
15331100 Зеленчуци, пресни или замразени
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 296.87 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други хранителни стоки

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Франко складовите бази на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие, с. Горица, с. Бата.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Описание на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Социално обслужване” – Поморие, подробно описани като асортимент и изисквания за доставката им в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособените позиции, са подробно описани в Техническата спецификация и са приблизително необходимите за двегодишен (двадесет и четири месеца) период и са съобразени със заложените средства в бюджетите на социалните услуги. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия изброен асортимент, а според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.

Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по предварителни писмени седмични заявки. Сроковете за изпълнение на доставките са посочени в Техническата спецификция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 86 397.32 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7.

Участникът следва да разполага с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за производство или търговия с храни с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на обособената позиция, за която участва, издадено от съответната ОДБХ.

Удостоверяване: участникът декларира съответствие с изискването в ЕЕДОП, част ІV, като се посочват №, дата на издаване, срок на валидност на удостоверението, ако е достъпен публичния регистър за вписаните обстоятелства, посочват уеб адреса му.

Доказване: в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди сключване на договор, се представя удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни по смисъла на чл. 12 от Закона за храните.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не определя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7.

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът е необходимо да разполага със съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно: транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на групи храни, включени в съответната обособена позиция, за която се подава офертата. Транспортните средства трябва да имат издадено Удостоверение за регистрация на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7.

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност/и с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, се има предвид: доставки на хранителни продукти/стоки, свързани с обособената позиция, за която се участва.

Възложителят не се интересува от обема на изпълнената дейност — доставка.

Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел, В. „Технически и професионални способности“, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът трябва да разполага с минимум едно транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на групи храни, включени в съответната обособена позиция, за която се подава офертата. Транспортните средства трябва да имат издадено удостоверение за регистрация на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход.

Забележка: едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките по повече от една обособена позиция, само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни по обособените позиции, за които е посочено.

Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел, В. „Технически и професионални способности“, с посочване на информация за транспортното средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на групи храни, включени в съответната обособена позиция, за която се подава офертата, както и номер на удостоверение за регистрация на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход, включително правното основание за ползване на транспортното средство (собствен, наем или др.).

Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Избраният изпълнител следва да представи преди сключване на договора гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС на обособената позиция, за която участникът е избран за изпълнител.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/05/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на общинска администрация — Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 3.1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

* „Конфликт на интереси“ по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка;

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

9. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

10. когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие —от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019