Услуги - 195350-2014

12/06/2014    S111    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка за поддръжка и почистване на сградите на Съда на Европейския съюз 2014-2018

2014/S 111-195350

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Céline Delayer
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-2274
Адрес за електронна поща: cj13_2013@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Поръчка за поддръжка и почистване на сградите на Съда на Европейския съюз 2014-2018.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 14: Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU0

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчката за поддръжка и почистване на сградите на Съда на Европейския съюз включва осигуряване на услуги по поддръжка и почистване и проактивно управление на почистването на сградите, заемани от Съда на Европейския съюз.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

90900000, 90919200, 90914000, 90918000, 90922000, 90911200, 90911300

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 10 787 800 EUR

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Критерий за организационно управление. Тежест 20
2. Критерий за оперативно управление. Тежест 25
3. Критерий за управление на качеството. Тежест 10
4. Критерий за управление на околната среда. Тежест 10
5. Финансов критерий. Тежест 35
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
Покана за участие в търг CJ12/2013.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 235-406908 от 4.12.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2013/S 235-406908 Заглавие на обособената позиция: Поръчка за поддръжка и почистване на сградите на Съда на Европейския съюз 2014-2018
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
1.4.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 6
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

ONET Luxembourg S.à r.l. и ONET Services SAS
25, rue des Bruyères
1274 Люксембург
Адрес за електронна поща: onetlux@onet.lu
Телефон: +352 404448
Факс: +352 495780

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 12 600 000 EUR
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 10 787 800 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: да
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители:
Дял: 2,42 %

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
2.6.2014