С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 195361-2014

Компактен изглед

12/06/2014    S111

Бeлгия-Брюксел: Ефективно функциониране на пазарите за отпадъци в Европейския съюз – законодателни и политически опции

2014/S 111-195361

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Околна среда“, SRD.2 – Финанси
Пощенски адрес: BU-9 01/005
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: екип „Пазари“
Адрес за електронна поща: env-tenders@ec.europa.eu
Телефон: +32 22960008

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=537

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Околна среда
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Ефективно функциониране на пазарите за отпадъци в Европейския съюз – законодателни и политически опции.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Extra muros.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на поръчката е да се анализират нарушенията на функционирането на пазарите за отпадъци в ЕС, произтичащи от националните, регионалните и местните политики и законодателство, и да препоръча действия за подобряване на положението. Задачите, които трябва да се извършат, са:
а) събиране на информация;
б) целеви проучвания относно различни видове нарушения на пазарите за отпадъци в ЕС; и
в) опции за гарантиране на ефикасно функциониране на пазарите за отпадъци в ЕС.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

90700000 Услуги, свързани с околната среда

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Единична поръчка за 12 месеца с бюджетен обхват между 150 000 EUR–200 000 EUR.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 150 000 и 200 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вижте тръжните документи. Вж. член 1.4 от проектодоговора.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, вижте тръжните документи. Вж. точки 1.3 и 1.4 от тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните документи. Вж. точки 1.1 и 1.6 от тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните документи. Вж. точка 2.3.1 от тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, вижте тръжните документи – вж. точка 2.3.2 от тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
ENV.A.2/ETU/2014/0026.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 34-054570 от 18.2.2014

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
7.8.2014 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.8.2014 - 10:30

Място:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По един представител за оферент (с доказване на самоличност) може да присъства на отварянето на офертите (не се възстановяват разноски). Моля предварително да предоставите на електронен адрес: env-tenders@ec.europa.eu името на лицето, което ще присъства.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Съгласно член 134, параграф 1, буква е) от правилата за прилагане на Финансов регламент № 966/2012 от 25.10.2012 г., през трите години, последващи сключването на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да ползва по изключение процедура на договаряне за допълнителни услуги (без предварително публикуване на обявление за поръчка), състоящи се от повторение на сходни услуги (най-много до 50 % от стойността на първоначалния договор), възложени на икономическия оператор, изпълняващ първоначалната поръчка, от същия възложител.
Тръжните спецификации и свързаните документи по настоящата покана за участие могат да бъдат изтеглени от препратката за електронно подаване на оферти, дадена в раздел I.1.
Тези тръжни спецификации могат да бъдат допълнени чрез приложение/поправка или „Въпроси и отговори“. В този случай, тази информация ще бъде публикувана поне 5 работни дни преди крайния срок за подаване на оферти. Поради това Ви приканваме да проверявате страницата редовно. Документите ще бъдат налични и достъпни за изтегляне, но ако се „регистрирате“ за поканата, като просто добавите своя адрес на електронна поща и парола, ще бъдете автоматично информирани за всички промени, които могат да бъдат публикувани (допълнителни документи, отговори на възникналите въпроси и т.н.).
Комисията не носи отговорност, в случай че оферентите не са обърнали внимание на настоящата допълнителна информация преди да подадат своите оферти.
Моля, обърнете внимание, че това бе публикувано по-рано в предварителното информационно обявление ОВ S 34-054570, 18.2.2014 г., със заглавие „Да определи и оцени възможности за политики за отстраняване на бариери пред вътрешния пазар за дейности по рециклиране в ЕС“ и имаше бюджет 200 000 EUR.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
2.6.2014