Услуги - 195610-2019

26/04/2019    S82

България-Бургас: Компютърно оборудване и принадлежности

2019/S 082-195610

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Иванка Баева
Електронна поща: i.baeva@burgas.bg
Телефон: +359 56907276
Факс: +359 56860912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.burgas.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37368
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление

Референтен номер: 93-ОП19-21
II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 41 250.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

град Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Отдалечена диагностика на всички полеви програмно-технически елементи на системата и актуализация на тяхното вградено програмно осигуряване.

Лабораторна диагностика на полевите програмно-технически средства на системата с функционални отклонения и ремонт на същите в наш сервиз, при условие че са ремонтопригодни, ведно с актуализация на вграденото програмно осигуряване.

Конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с новото актуализирано системно и приложно програмно осигуряване.

Преструктуриране на системата и конфигуриране на системно и приложно програмните осигурявания на системата за работа с полевите ел. на системата.

Въвеждане на допълнителни данни за осветителните точки по касети и осветителни стълбове по предоставени от възложителя данни.

Кол-вото на касетите за управление на уличното осветление (КУО), определено въз основа на актуални данни, получени от намиращата се в експлоатация система за мониторинг и управление — 330 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Настоящата поръчка се възлага на основание предишно възлагане по реда на ЗОП на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на проект „Енергийноефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас“, I етап „Входно-изходни и главни градски артерии и ЦГЧ“. Договорът е сключен на 16.2.2012 г., като проектирането, разработването, първоначалното изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление е част от извършените дейности съгласно офертата на избрания изпълнител „Елтър“ ЕООД. Доставената по договора система съдържа хардуерно осигуряване на автономни програмируеми контролери, свързани чрез комуникационен модем с централен сървър, както и специализирано приложно програмно осигуряване. Специализираният софтуер за управление, контрол и мониторинг на системата е разработен от „Уником Микросистеми“ ЕООД и е обект на авторско право, като от въвеждането до момента експлоатационната поддръжка на софтуера се осъществява от „Уником Микросистеми“ ЕООД. Изпълнителят по предходния договор „Елтър“ ЕООД е предоставил удостоверение за това. Във връзка с активните комплексни дейности на Община Бургас за постигане на по-добра енергоефективност и намаляване на енергопотреблението, и по-конкретно обхвата на дейностите, касаещи системата за осветление на града, освен подмяна на осветители, подмяна на стълбове и ел. захранващи трасета и др. е налице и нуждата от подобряване на работата на сега действащата система за мониторинг и контрол на уличното осветление. Необходимо е да се осъществи разширяване на функционалните възможности на разработения специализиран софтуер чрез разработване и добавяне на нови допълнителни модули, както и изграждане и добавяне на нова база с данни за всеки осветителен стълб, а не само за контролерите, управляващи захранващите токови кръгове. Доработката на съществуващата система е обект на авторско право, носителят на което е „Уником Микросистеми“ ЕООД. На това основание и на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 „в“ от ЗОП актуализирането следва да се възложи на автора.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-ОП19-21/3/
Наименование:

Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление, включваща разширяване на функционалните възможности на разработения специализиран софтуер чрез разработване и добавяне на нови допълнителни модули

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Уником Микросистеми“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831237852
Пощенски адрес: ул. „Цар Иван Шишман“ № 19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@unicom-bg.com
Телефон: +359 29814047
Факс: +359 29876035
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 41 600.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 250.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019