С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 195742-2018

05/05/2018    S87

България-Нова Загора: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2018/S 087-195742

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Югоизточно държавна предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Нова Загора“
Национален регистрационен номер: 2016176540218
Пощенски адрес: ул. „Петко Енев“ № 73
Град: Нова Загора
код NUTS: BG342 Sliven
Пощенски код: 8900
Държава: България
Лице за контакт: инж. Ганчо Иванов Петров
Електронна поща: dgsnovazagora@uidp-sliven.com
Телефон: +359 887320718
Факс: +359 63631
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: www.uidp-sliven.com/procedures/2102
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.uidp-sliven.com/procedures/2102
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари — поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Нова Загора“

II.1.2)Основен CPV код
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горски територии — държавна собственост, с предмет на услугата: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари — поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Нова Загора“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 029.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75251110 Услуги, свързани с предотвратяване на пожари
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Sliven
Основно място на изпълнение:

В териториалния обхват на ТП „ДГС Нова Загора“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари — поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Нова Загора“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 029.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има опит през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата процедура.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейността, отговарящ на изискванията на възложителя, както следва:

1. водач на универсален трактор с мин. мощност 85 к.с. със съответния прикачен инвентар, притежаващ съответната правоспособност за управлението му.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически лица, както и на лицата, които ще участват с изпълнението на дейностите, предмет на настоящата процедура, като се посочва и професионалната им компетентност.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Участникът трябва да разполага с изправни технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на извършените дейности, както следва:

— универсален трактор с мин. мощност 85 к.с. със съответния прикачен инвентар.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически средства и съоръжения, като кандидатът декларира писмено тяхната изправност.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/06/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/06/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 73.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт — нотариално заверено пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2018