TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Услуги - 195742-2018

05/05/2018    S87    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Нова Загора: Услуги, свързани с предотвратяване на пожари

2018/S 087-195742

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Югоизточно държавна предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Нова Загора“
2016176540218
ул. „Петко Енев“ № 73
Нова Загора
8900
България
Лице за контакт: инж. Ганчо Иванов Петров
Телефон: +359 887320718
Електронна поща: dgsnovazagora@uidp-sliven.com
Факс: +359 63631
код NUTS: BG342

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: www.uidp-sliven.com/procedures/2102

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.uidp-sliven.com/procedures/2102
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари — поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Нова Загора“

II.1.2)Основен CPV код
75251110
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горски територии — държавна собственост, с предмет на услугата: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари — поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Нова Загора“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 029.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75251110
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

В териториалния обхват на ТП „ДГС Нова Загора“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари — поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Нова Загора“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 029.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има опит през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата процедура.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на дейността, отговарящ на изискванията на възложителя, както следва:

1. водач на универсален трактор с мин. мощност 85 к.с. със съответния прикачен инвентар, притежаващ съответната правоспособност за управлението му.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически лица, както и на лицата, които ще участват с изпълнението на дейностите, предмет на настоящата процедура, като се посочва и професионалната им компетентност.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Участникът трябва да разполага с изправни технически средства и съоръжения за осигуряване качеството на извършените дейности, както следва:

— универсален трактор с мин. мощност 85 к.с. със съответния прикачен инвентар.

Доказва се с приложен от кандидата или участника списък на горепосочените технически средства и съоръжения, като кандидатът декларира писмено тяхната изправност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/06/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/06/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 73.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Упълномощените представители представят документ, удостоверяващ представителната им власт — нотариално заверено пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2018