Доставки - 195776-2017

24/05/2017    S99

България-София: Питейна вода

2017/S 099-195776

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници“
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Антоанета Спасова
Електронна поща: antoaneta.spasova@customs.bg
Телефон: +359 298594037
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: митничаска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води — ВиК за период от 3 години, за 3 обекта на Митница Бургас“.

II.1.2)Основен CPV код
41110000 Питейна вода
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обектът на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.). Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води — ВиК за период от 3 години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас — ул. „Александър Батенберг“ № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър — ул. „Мена“ № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол — ул. „Крайморска“ № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 0.01 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
41110000 Питейна вода
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води — ВиК за период от 3 години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас — ул. „Александър Батенберг“ № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър — ул. „Мена" № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол — ул. „Крайморска“ № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево.“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Обществената поръчка е възложена на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) тъй като възлагането ѝ на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като ал. 2 урежда, че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. С Решение РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 7/2010 г.), са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите и техните граници. В т. 6 от решението е обявена обособена територия на действие на оператора „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с обхват териториите на Община Бургас, Община Несебър и Община Царево. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ, регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас е единствен ВиК оператор на териториите на Община Бургас, Община Несебър и Община Царево включен под № 8 в публикувания на интернет страницата на КЕВР списък на ВиК операторите, утвърден към 1.2015 г. Във връзка с изложеното, „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас притежава изключителни права по § 1, т. 26 от ДР на ЗОП за предоставяне на услугите, предмет на тази поръчка и възлагането ѝ попада в хипотезата на чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00334-2016-0015 (32-122966)
Наименование:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води — ВиК за период от 3 години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас — ул. „Александър Батенберг“ № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър — ул. „Мена" № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол — ул. „Крайморска“ № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/04/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 812115210
Пощенски адрес: кв. Победа, ул. „Ген. Вл. Вазов“ № 3
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@vik-burgas.com
Телефон: +359 56871440
Факс: +359 56842979
Интернет адрес: http://www.vik-burgas.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 13 290.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.01 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключеният договор не съдържа обща стойност. Изразходеното количество консумирана вода, отведените и пречистени води се заплащат по действащи цени в периода на потреблението, определени в съответствие с нормативните актове по ценообразуването, поради което с цел валидиране на обявлението в т. II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) и т. V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС); обща стойност на поръчката/обособената позиция, са посочени стойности 0,01 BGN без ДДС.

Предвид обстоятелството, че участникът, притежател на изключителни права по смисъла на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), не подава оферта, то за валидиране на обявлението в т. V.2.2) Информация относно оферти; Брой на получените оферти, е посочено 1 бр.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП, договорите не се обжалват.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2017