Услуги - 195918-2018

05/05/2018    S87    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-София: Разпределение на електрическа енергия

2018/S 087-195918

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Национална сигурност“
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 45
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Михаил Борисов
Електронна поща: dans@dans.bg
Телефон: +359 28147722
Факс: +359 28147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dans.bg

Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, присъединени на ниво средно и ниско напрежение“

II.1.2)Основен CPV код
65310000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ДАНС, присъединени на ниво средно и ниско напрежение“, по об. позиции, както следва:

— ОП № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ДАНС, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години“,

— ОП № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение“, за срок от 3 години“,

— ОП № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение“, за срок от 3 години“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, присъединени на ниво средно и ниско напрежение“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
65310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
код NUTS: BG412
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години“. Обекти: за ОП № 1 — 9 обекта Н.Н. и 4 обекта Ср.Н. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 1 — 513 000,00 BGN без ДДС. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, присъединени на ниво средно и ниско напрежение“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
65310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на на област Варна и област Добрич.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение“, за срок от 3 години“. Обекти: за ОП № 2 — 3 обекта Н.Н. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 2 — 12 800,00 BGN без ДДС. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, присъединени на ниво средно и ниско напрежение“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
65310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение“, за срок от 3 години“. Обекти: за ОП № 3 — 3 обекта Н.Н. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 3 — 9 200,00 BGN без ДДС. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител и възлагането ѝ на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, възложителят може да прилага процедура на договаряне без предварително обявление. Предмет на договарянето е предоставянето на услуга за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ДАНС, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, по три обособени позиции. На регулиране от КЕВР подлежат цените за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи на основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия подлежат на лицензиране, като в съответствие на чл. 43, ал. 2, т. 1 от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. Обектите на ДАНС се намират на териториите на: област София, област София-град, област Ловеч, област Варна, област Добрич, област Хасково и област Стара Загора.

За област София, област София-град и област Ловеч „ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-135-07/13.8.2004 г., вписана под номер 249 от публичния регистъра на КЕВР.

За област Варна и област Добрич „Енерго-Про Мрежи“ АД (понастоящем „Електроразпределение Север“ АД) притежава лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-138-07/13.8.2004 г., вписана под номер 251 от публичния регистър на КЕВР.

За област Хасково и област Стара Загора „Електроразпределение Юг“ ЕАД (преди 19 май 2017 г. „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД) притежава лицензия за разпределение на ел. енергия с № Л-140-07/13.8.2004 г., вписана под номер 250 от публичния регистър на КЕВР. Предвид изложеното „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Енерго-Про Мрежи“ АД (понастоящем „Електроразпределение Север“ АД) и „Електроразпределение Юг“ ЕАД притежават изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на дейността, предмет на тази поръчка, и възлагането ѝ попада в хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ДАНС, находящи се на територията на обл. Варна и обл. Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение“, за срок от 3 год.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

По Обособена позиция № 2 „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност“, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение“, за срок от 3 години процедурата е прекратена, тъй като съгласно императивната разпоредба на чл. 112, ал. 2 от ЗОП възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договор, не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП или не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. „Енерго-Про Мрежи“ АД (понастоящем „Електроразпределение Север“ АД) е единственото дружество с изключителни права за предоставяне на мрежови услуги за съответните територии по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 9884070
Факс: +359 9807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/05/2018