Услуги - 197582-2018

08/05/2018    S88

България-София: Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

2018/S 088-197582

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/158
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: e.takeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592489
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/158
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина

II.1.2)Основен CPV код
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четири) изпълнители със срок за предоставяне на услугата 24 месеца, считано от датата на неговото сключване, но не по-рано от 1 януари 2019 г., с което да осигури самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от държавната администрация — органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63500000 Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По рамковото споразумение на ЦОП и съответно по конкретните договори на индивидуалните възложители ще бъдат купувани самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за еднопосочни и двупосочни полети.

Основни дестинации, по които се извършват пътувания, са: Брюксел, Берлин, Париж, Лондон, Страсбург, Виена, Люксембург, Амстердам, Москва, Вашингтон, Ню Йорк, Мадрид, Лисабон, Стокхолм, Букурещ, Истанбул, Анкара, Атина и др. Изброените дестинации, както и други дестинации са включени в образеца на ценова оферта, намиращ се в СЕВОП, със съответни коефициенти на тежест за целите на оценката. Посочените в образеца дестинации участват във финансовата оферта, но не ангажират индивидуалните възложители със закупуване на билети по тях, нито ги ограничават да купуват самолетни билети само в рамките на този списък.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

На основание чл. 116, чл. 1, т. 1 от ЗОП стойността или срокът на действие на рамковото споразумение може да бъдат увеличени с до 25 на сто и/или с шест месеца при условия, посочени в документацията за участие и в рамковото споразумение.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан като туристически агент, ако изпълнява посредническа дейност при осигуряване на самолетни билети, в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма (ЗТ) или вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, съгласно изискванията на ЗТ и съобразно разпределението на участието на партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да прилага система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 (или ISO 9001:2015) или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в чийто обхват е включена услугата, предмет на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието на партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП). При поискване от страна на възложителя декларираната информация се доказва с представяне на копие на сертификата или друго подходящо доказателство по чл. 64 от ЗОП, включително посочване на сайт в интернет, където е достъпен сертификата за управление на качество.

2. Участникът следва да разполага най-малко с 3 (три) лица за продажба на самолетни билети, които ще участват в изпълнението на услугата и които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката. В част ІV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП се попълва списък на лицата, чрез които участникът изпълнява изискването по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Лицата, осъществяващи функции по продажби на самолетни билети, следва да са с висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и притежаващи сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език. За признаване владеенето на чужд език на лицата се изисква удостоверяване на ниво на владеене на чужд език В2 спрямо приетата Обща езикова европейска рамка (ОЕЕР) (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП). Всеки участник може по своя преценка да предложи и по-голям брой лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 (или ISO 9001:2015) или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в чийто обхват е включена услугата, предмет на поръчката.

2. Участникът следва да разполага най-малко с три лица за продажба на самолетни билети, които ще участват в изпълнението на услугата и които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

С оглед успешно предоставяне на услугата, предмет на поръчката, за целия срок на изпълнение на рамковото споразумение изпълнителят следва:

1. да е член или акредитиран агент на IATA за продажба на самолетни билети;

2. да има валидна оторизация за работа със системата Billing Settlement Plan (BSP);

3. да работи с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети „Амадеус“ или друга еквивалентна;

4. да разполага с поне 1 (един) офис/представителство, отговарящ на изискванията на чл. 3 от Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г., с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.

За доказване на горните обстоятелства участниците трябва да представят като прикачени файлове към техническото предложение в СЕВОП съответните документи по т. 1—3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 4
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/07/2018
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/07/2018
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Електронно в СЕВОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с 4 (четири) лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1 т. 1—3 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2018