Tjänster - 198226-2019

30/04/2019    S84

Belgien-Bryssel: Undersökning om hinder för användningen av byggprodukter inom byggtjänster

2019/S 084-198226

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag, EASME.A.3.1 – Integrated maritime policy
Postadress: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om hinder för användningen av byggprodukter inom byggtjänster

Referensnummer: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Easme lanserar denna anbudsinfordran för att undersöka hindren för användning av byggprodukter som släpps ut lagligt på marknaden enlig byggproduktförordningen.

Målet med denna undersökning är att i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning, identifiera och rama in några av de mest relevanta nationella rättsliga faktorer med koppling till användningen av byggmaterial, som hindrar tillhandahållande av byggtjänster, särskilt på gränsöverskridande nivå. Dessa hinder ska utgöra bevisunderlag för utveckling av framtida inre marknadspolitik för byggtjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i de lokaler som uppdragstagaren utser.

Alla möten kommer att hållas i Easme:s lokaler eller i Europeiska kommissionens lokaler i Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Byggsektorn är en av de viktigaste ekonomiska sektorerna. Den är därför ytterst viktig vid bedömningen och utveckling av förekomsten av en fullt integrerad inre marknad. Sådan bedömning och utveckling försvåras dock till stor del av den enorma mängden regler som gäller för sektorn i hela EU. Byggsektorn är en av de mest reglerade sektorerna i Europa, framför allt på nationell och subnationell nivå. Målet med denna undersökning är att i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning, identifiera och rama in några av de mest relevanta nationella rättsliga faktorer med koppling till användningen av byggmaterial, som hindrar tillhandahållande av byggtjänster, särskilt på gränsöverskridande nivå. Dessa hinder ska utgöra bevisunderlag för utveckling av framtida inre marknadspolitik för byggtjänster. Dessa begränsningar, om de fanns i alla medlemsstaterna, skulle utgöra hinder som orsakar stor skada på det gränsöverskridande tillhandahållandet av byggtjänster och därmed också till fullbordandet av den inre marknaden för byggtjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Kommissionens genomförandebeslut C (2018) 568 (slutlig) av den 5 februari 2018 om finansieringen av stödåtgärderna från programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosmeprogrammet).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Enheter som är etablerade i ett tredjeland får delta under förutsättning att det tredjelandet anges i artikel 6 i Cosmeförordningen och har tecknat ett avtal om deltagande i den relevanta delen av Cosmeprogrammet. Läs punkt 3.1. Deltagande av förfrågningsunderlagen för tillgång till detta upphandlingsförfarande.

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/06/2019
Lokal tid: 14:30
Plats:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/204, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019