Доставки - 200037-2017

27/05/2017    S101

Фpaнция-Страсбург: Осигуряване и доставка на природен газ за сградите на Европейския парламент в Страсбург

2017/S 101-200037

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: direction des infrastructures
Електронна поща: INLO.AO.DIRA@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2460
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване и доставка на природен газ за сградите на Европейския парламент в Страсбург.

Референтен номер: 06A70/2017/M018.
II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Осигуряване и доставка на природен газ за сградите на Европейския парламент в Страсбург.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FR421 Bas-Rhin
Основно място на изпълнение:

Страсбург, Франция.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване и доставка на природен газ за сградите на Европейския парламент в Страсбург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Европейският парламент изисква от оферентите, които осигуряват природен газ, да притежават разрешително за доставката на природен газ в съответствие с член L.443-1 и съгласно Енергийния кодекс. Това разрешително трябва да бъде подадено с офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Ще бъдат подписани многостранни рамкови договори с повторно откриване на конкурс с всички избрани оференти.

Многостранен рамков договор: в случай на възлагане на договор, ще бъде подписан 1-годишен рамков договор, който може да бъде подновен до 3 пъти, с всеки оферент, който отговаря на критериите за изключване и подбор и докаже, че притежава всички необходими разрешителни в съответствие с член L.443-1 и съгласно Енергийния кодекс.

Повторно откриване на конкурс: за специфична поръчка, всички икономически оператори, които са подписали рамков договор с Европейския парламент, ще бъдат поканени да подадат ценова оферта, която да бъде оценена на базата на критериите за възлагане. В края на този етап ще бъде подписан специфичен договор за доставки, с продължителност от 1 година, с изпълнителя, който е подал най-ниската ценова оферта. Европейският парламент ще открива повторно конкурса всяка година.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/07/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Френски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейски парламент, Vaclav Havel Building, allée Spach, Strasbourg.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

за да не им бъде отказан достъп до отварянето на офертите, оферентите, които желаят да присъстват, трябва да потвърдят това по електронна поща (inlo.ao.dira@ep.europa.eu) не по-късно от 2 работни дни преди датата за отваряне на офертите, като ограничат своето представителство до 1 лице.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Регистър на Общия съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2017