Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 200039-2017

27/05/2017    S101

Бeлгия-Брюксел: Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Информационното бюро на Европейския парламент в Румъния (EPIO Румъния)

2017/S 101-200039

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania
Електронна поща: epbucarest@europarl.europa.eu
Телефон: +40 214050880
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2364
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Информационното бюро на Европейския парламент в Румъния (EPIO Румъния).

Референтен номер: COMM/DG/AWD/2017/344.
II.1.2)Основен CPV код
92400000 Услуги на информационни агенции
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги по мониторинг и анализ на медиите за Информационното бюро на Европейския парламент в Румъния, както на печатната преса, така и на аудиовизуалните медии.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: RO ROMANIA
Основно място на изпълнение:

Румъния.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчка за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), на аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и на основните онлайн (Интернет) медии. Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на своя председател и членовете Европейския парламент.

Анализът на медиите ще помогне в крайна сметка на ЕП да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории. Първоначалната продължителност на договора ще бъде 1 година. Той може да бъде подновен с мълчаливо съгласие на годишна база до 3 пъти. Максималната продължителност на поръчката ще бъде 4 години.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Този договор може да бъде подновен до максимум 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Подаването на оферта предполага приемане от страна на оферента на условията, посочени в документите, съставящи тази покана за участие в търг: спецификациите, рамковият проектодоговор и примерният формуляр за поръчка. Горепосочените документи посочват условията, регулиращи тази покана за участие в търг, и се допълват взаимно. В случай на несъответствия между тях, всеки документ ще бъде с предимство пред другия в реда, посочен в „Заключителни условия“ в рамковия проектодоговор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минимален годишен оборот от 50 000 EUR за последните 2 години, за които осчетоводяването е приключено.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

— поне 3 години опит в предоставянето на услуги/доставки, подобни на тези, изисквани по настоящата поръчка,

— екип от експерти в областта на медийния мониторинг, сред които поне ръководителят на проекта трябва да има 3 години доказан опит в областта, обхваната от поканата за участие в търг; другите членове на екипа ще трябва да имат поне 1 година опит. От всички служители се изисква отлично владеене на английски език,

— технически средства, изисквани за изпълнение на поръчката: наличието на електронна програма за търсене по ключови думи и база данни за новини.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/07/2017
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/07/2017
Местно време: 11:00
Място:

Букурещ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се приканват да уведомят отдела, който отговаря за управлението на настоящата процедура за обществена поръчка, не по-късно от 2 работни дни преди датата на отварянето на офертите, на електронна поща epbucarest@ep.europa.eu. Само 2-ма представители могат да присъстват. На оференти, които не успеят да уведомят, ще бъде отказан автоматично достъп до отварянето. Имената на лицата, присъстващи на отварянето на офертите, трябва да бъдат посочени.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Факс: +352 43032600
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Факс: +33 0388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2017