Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 201121-2018

12/05/2018    S90

Гъpция-Maroussi: Услуги по организиране на събития и управление на срещи

2018/S 090-201121

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Street
Град: Maroussi
код NUTS: EL30 Not specified
Пощенски код: 15124
Държава: Гърция
Лице за контакт: Procurement Officer
Електронна поща: procurement@enisa.europa.eu
Телефон: +30 2814409711
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3342
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Мрежова информационна сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по организиране на събития и управление на срещи

Референтен номер: ENISA F-RED-18-T13
II.1.2)Основен CPV код
79952000 Услуги, свързани с организирането на събития
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ENISA отправя покана за представяне на оферти относно осигуряването на помощни услуги за мероприятия за срещи в помещенията на ENISA или в помещения на трети страни (нежилищни). Организирането на мероприятия изисква осигуряването на помощ за ENISA във връзка с услуги, свързани с конференции като заседателни зали, местни доставчици на ресторантски услуги, доставчици на самолетни билети, пътнически агенти, местни доставчици на услуги по кетъринг, местна техническа подкрепа, приемни съоръжения, техническо оборудване, изработване на баджове, боравене с регистрациите и, евентуално, услуги по устен превод.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79952100 Услуги по организиране на културни събития
63510000 Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: EL30 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите ще се изискват на територията на Европейски съюз, като голяма част от тях ще се предоставят в Гърция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Последващият рамков договор ще бъде за първоначален период от 12 месеца, като може да се подновява през година до максимална продължителност 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2018
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/06/2018
Местно време: 11:00
Място:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, Гърция.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето може да присъства не повече от 1 законен представител на всеки участващ оферент. Оферентите трябва да информират Агенцията писмено за своето намерение да присъстват по електронна поща до procurement@enisa.europa.eu най-малко 3 работни дни преди заседанието по отваряне. Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2600
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/05/2018