Услуги - 201142-2018

12/05/2018    S90    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно: Музиката раздвижва Европа — Стратегия за износ на европейска музика

2018/S 090-201142

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture Directorate D — Culture and Creativity
Пощенски адрес: Rue Joseph II. 70
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Електронна поща: EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
Факс: +32 22998243

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

Адрес на профила на купувача: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно: Музиката раздвижва Европа — Стратегия за износ на европейска музика

Референтен номер: EAC/13/2018
II.1.2)Основен CPV код
73210000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на тази покана е да се разработи предложение за Стратегия за износ на европейска музика, която популяризира музикалното разнообразие и талант на Европа извън нейните граници и която подобрява конкурентоспособността на европейския музикален сектор на международния пазар.

Стратегията трябва да помогне на националните и европейските създадели на политики да вземат по-информирани решения във връзка с износа на музика и да подпомогне лицата, вземащи решения в музикалния сектор, да адаптират или съгласуват своите избори в тази област.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предложението за Стратегия за износ на европейска музика, под формата на проучване, трябва:

— да надгради факторите за успех на съществуващите национални стратегии за износ на музика и да допълни съществуващите инициативи, за да насърчи трансграничното разпространение на нововъзникващи таланти и репертоар в рамките на и извън Европа,

— да проучи съответните характеристики на най-важните международни музикални пазари с оглед доминирането на и възможностите за навлизане на европейски музикален репертоар, както и ограничаващите фактори в тази връзка,

— да вземе предвид разликите между държавите от ЕС относно улесняването на трансграничната мобилност в музикалния сектор в рамките на Европа,

— накрая, да очертае чрез стратегически подход ключовите елементи и мерки, които трябва да улеснят и насърчат достъпа на европейската музика до глобалния пазар, включително препоръките за действие на национално и на равнище ЕС,

— предложената Стратегия трябва да се основава на широк консенсус между ключовите страни, включително националните служби в Европа за износ на музика. Част от поръчката е организирането на конференция, на която да се изпитат предварителните констатации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, годишна работна програма, индекс 1.40
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/06/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/07/2018
Местно време: 11:00
Място:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Белгия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент.

Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на:

EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu с референтния номер на поканата в предмета на тяхното електронно писмо.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/05/2018