Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 201144-2018

12/05/2018    S90

Итaлия-Испра: Мобилни телефонни услуги

2018/S 090-201144

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 080-178101)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, CCR — Centro Comune di Ricerca —, R — Risorse — (Brussels), R.I.4 — Infrastrutture
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Bianchi Marina
Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Мобилни телефонни услуги

Референтен номер: JRC/IPR/2018/R.I.4/0037/OC
II.1.2)Основен CPV код
64212000 Мобилни радиотелефонни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Телекомункационна услуга за мобилни телефони и предаване на данни с национални и международни местоназначения. Поръчката предоставя и осигуряването на мобилни телефони и мобилни WIFI точки за достъп.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/05/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 080-178101

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.2.7
Вместо:

Продължителност в дни: 50

Да се чете:

Продължителност в месеци: 50

VII.2)Друга допълнителна информация: