Доставки - 201565-2016

Компактен изглед

14/06/2016    S113    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Силистра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2016/S 113-201565

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Силистра
000565537
ул. „Симеон Велики“ № 33
Място/места за контакт: Община Силистра
На вниманието на: Гергана Тодорова, гл. експерт Обществени поръчки
7500 Силистра
България
Телефон: +359 86816280
Адрес за електронна поща: op_silistra@abv.bg
Факс: +359 86823343

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/

Електронен достъп до информация: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=283

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра“ по обособени позиции:
1. Месо и месни продукти;
2. Риба и рибни продукти;
3. Мляко и млечни продукти;
4. Консерви — плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.7.2014 г.;
5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
6. Пакетирани стоки;
7. Хляб и хлебни изделия.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Силистра.

код NUTS BG325

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка — хранителни продукти по групи храни за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра, представляващи самостоятелно обособени позиции.
1. Месо и месни продукти — мляно месо, свинско месо, телешко месо, пилешко месо, колбаси и др.;
2. Риба и рибни продукти — филе риба — видове;
3. Мляко и млечни продукти — кашкавал, сирене, извара, кисело мляко, сухо мляко, яйца и др.;
4. Консерви — плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.7.2014 г. — плодове и зеленчуци – консервирани, зеленчуци преработени, конфитюри, мармалад, захарни изделия, десерти и др.;
5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки — домати, краставици, лук, картофи, моркови, пипер и др. зеленчуци; магданоз, копър; дини, ябълки, грозде, портокали, мандарини, банани и др. плодове;
6. Пакетирани стоки — бял боб, леща, ориз, олио, оцет, брашно, кори за баница, макаронени изделия, сухи подправки и др.;
7. Хляб и хлебни изделия — хляб, закуски, козунак.
Доставките се извършват по предварително заявени количества от съответните детски заведения. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.5.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.5.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.9.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №6 от 10.8.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15500000, 03142500, 15332200, 15833000, 03220000, 15800000, 15400000, 15600000, 15811000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 16 461,60 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 204-370141 от 21.10.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2016-028-Д Обособена позиция №: 7 - Заглавие на обособената позиция: „Хляб и хлебни изделия“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
3.2.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Крисбор“ ООД, ЕИК: 118559820
ул. „Симеон Велики“ № 46
7500 Силистра
България
Адрес за електронна поща: krisbor@mail.bg
Телефон: +359 86882670

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 18 596,30 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 16 461,60 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.6.2016