Услуги - 20164-2021

15/01/2021    S10

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 010-020164

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален регистрационен номер: 131304835
Пощенски адрес: ул. „Леге“ № 2-4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Начева
Електронна поща: t.nacheva@sme.government.bg
Телефон: +359 29407961
Факс: +359 29407993
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sme.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.sme.government.bg/?cat=274

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предметът на поръчката включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ИАНМСП

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Леге“ № 2-4, административна сграда на ИАНМСП

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, на административна сграда на ИАНМСП при условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 242-595391

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ОА-0-34/29.11.2019 г.
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ИАНМСП

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
29/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Це Ес Ге България“ ООД
Национален регистрационен номер: 040500091
Пощенски адрес: ул. „Георги Минчев“ № 15-17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@csgbg.com
Телефон: +359 9713608
Факс: +359 9713608
Интернет адрес: http://www.csgbg.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 20 435.63 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/01/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Леге“ № 2-4

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, на административната сграда на ИАНМСП при условията на рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/03/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 24 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Це Ес Ге България“ ООД
Национален регистрационен номер: 040500091
Пощенски адрес: ул. „Георги Минчев“ № 15-17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1505
Държава: България
Електронна поща: office@csgbg.com
Телефон: +359 9713608
Факс: +359 9713608
Интернет адрес: http://www.csgbg.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение към договор № ОА-0-34/29.11.2019 г., с което срокът се удължава до 31.03.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, или до сключване на рамково споразумение от ЦОП, което събитие настъпи първо. Максималната стойност се увеличава и достига сумата от 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) BGN без ДДС. Изменението е на основание чл.116, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за обществени поръчки и писмо от МФ № 91-00-290/28.09.2020 г., касаещо рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. Останалите условия в договора остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

ДА

Централизираната обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за осигуряване на услуги по почистване, щадящи околната среда, за периода 2021—2022 г., стартирана с решение № РМФ-35/26.05.2020 г. на ЦОП, се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, което може да доведе до закъснение при сключване на рамковото споразумение, поради което не могат да бъдат обезпечени своевременно потребностите от осигуряване на услуги по почистване за нуждите на ИАНМСП

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 435.63 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 24 000.00 BGN