Tjänster - 20549-2019

Visa förkortad version

16/01/2019    S11

Luxemburg-Luxemburg: Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater

2019/S 011-020549

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit
Postadress: L-2920 Luxembourg
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Att: Georgios Margetidis
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/chafea/

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Anbudsinfordran nr Chafea/2017/Health/01 avseende EU-dimensionen rörande förebyggande av alkoholrelaterade skador, att följa upp den standardiserade europeiska alkohol-bevakningen och att bistå medlemsstater
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
NUTS-kod
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
För att minska alkoholrelaterade skador i EU behöver Chafea erhålla regelbundna tjänster för att bistå EU:s medlemsstater i åtgärder inom detta område. Denna anbudsinfordran rör tjänster för uppföljning av den standardiserade europeiska alkoholundersökningen 2018/2019 för att bistå medlemsstaternas kapacitetsuppbyggnad inom området för alkoholpolitik och att förbereda en pilotimplementering för korta alkoholinterventioner (ABI - Alcohol Brief Interventions).
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73110000 Forskning

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 999 397,00 EUR
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Kvalitet på den föreslagna metoden för att slutföra analysen av den data som samlades in under den första standardiserade europeiska alkoholbevakningen. Viktning 10
2. Kvalitet på den föreslagna metoden för att genomföra den andra standardiserade europeiska alkoholbevakningen. Viktning 40
3. Kvalitetsövervakning -och kontroll. Kvalitet på den föreslagna metoden för att stödja medlemsstater med kunskapsinsamling, bästa praxis och kapacitetsuppbyggnad inom området åtgärder mot alkoholrelaterade skador: inklusive riskbedömning, begränsningsplaner. Viktning 20
4. Kvalitet på den föreslagna metoden för att utveckla en genomförbarhetsstudie och utarbeta en regional genomförandeplan för korta interventioner i medlemsstaterna. Viktning 15
5. Kvalitet på den föreslagna metoden för spridnings -och samordningsverksamheter. Viktning 15
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
Chafea/2017/Health/01
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2018/S 057-125183 av den 22.3.2018

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 20177113
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.12.2018
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
Postadress: C/ Rosselló, 149-153
Ort: Barcelona
Postnummer: 08036
Land: Spanien
Internetadress: www.fundacioclinic.org

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det uppskattade totala värdet av kontraktet:
Värde: 1 000 000,00 EUR
Exkl. moms
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 999 397,00 EUR
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Ange vilket/vilka projekt och/eller program: Avtalet är knutet till ett projekt och/eller program, som finansieras med Europeiska unionens medel: ja
Referens till projekt och/eller program: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet
(2014-2020) och om upphävande av beslut nr 1350/2007/EG.
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

Behörigt organ vid medling

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/

VI.4)Datum då meddelandet sänts:
9.1.2019