Teenused - 205792-2014

Kuva koondatud vaade

20/06/2014    S117

Belgia-Brüssel: IKT-lahenduste hankijatele Euroopas kommertskasutusele eelnevate hangete (PCP) ja innovatsioonialaste riigihangete (PPI) mõjususe reklaamimine – SMART 2014/0018

2014/S 117-205792

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, direktoraat F, üksuse juhataja, üksus F2 – innovatsioon
Postiaadress: BU25 05/032
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Viorel Peca, üksuse juhataja
E-post: cnect-f2@ec.europa.eu
Telefon: +32 22957843
Faks: +32 22998049

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Ostjaprofiili aadress: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=536

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
IKT-lahenduste hankijatele Euroopas kommertskasutusele eelnevate hangete (PCP) ja innovatsioonialaste riigihangete (PPI) mõjususe reklaamimine – SMART 2014/0018
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Lepingu sisu on järgmine:
— IKT-põhiste lahenduste peamiste hankijatega kontaktide loomine kogu Euroopas erinevates avalikku huvi pakkuvates sektorites, innovaatiliste IKT-põhiste lahenduste hankimise potentsiaaliga hankijate kindlaksmääramine ning nendes huvi tekitamine PCP- või PPI-hankes ning nendeteemalistel eriüritustel osalemiseks;
— hankijate kaasamine neile PCP- ja PPI-hangete eeliste aktiivseks reklaamimiseks, eelkõige koostades teadmiste kogumi ja aidates neid nimetatud hangetes osalemisel asjakohase innovatsioonialase hankemenetluse kavandamise ja rakendamisega;
— 1 suure ELi ülese ürituse korraldamine aastas – kokku 3 – (sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad, hankijad, hangete õigusega tegelevad advokaadibürood ja ettevõtted), et parandada teadlikkust peamistest PCP-/PPI-hangete algatustest kogu Euroopas ja korraldada sidusrühmade vahelist võrgustumist, et arutleda uute ideede ja algatuste üle PCP-/PPI-hangete vallas ELi ülese koostöö tegemiseks;
— kogu Euroopas 9 konkreetselt hankijatele suunatud ürituse korraldamine heade tavade käsitluste tutvustamiseks ning mõjususe tõendusmaterjali reklaamimiseks, millega julgustatakse üle Euroopa ulatuslikumalt PCP- ja PPI-hankeid kasutama.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73200000 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused, 79950000 Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Maksimaalne maksumus on 500 000 EUR.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 38 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Ei kohaldata.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust ja teenuste näidislepingut.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
vt pakkumise iseloomustust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
SMART 2014/0018.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2013/S 252-441252 , 31.12.2013

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
30.9.2014 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 6.10.2014 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

avenue de Beaulieu 25, 1160 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Avamisel osaleda soovivad pakkujad peavad vähemalt 48 tundi enne pakkumiste avamise aega saatma e-kirja e-posti aadressil cnect-f2@ec.europa.eu (teadmiseks: pr Edit Ocsko).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Euroopa digitaalse tegevuskava (DAE) 55. meede.
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumente saab punktis I.1 nimetatud aadressil olevalt veebisaidilt alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, direktoraat F, üksuse juhataja, üksus F2 – innovatsioon
Postiaadress: BU25 05/032
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: viorel.peca@ec.europa.eu
Telefon: +32 22956125
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
10.6.2014