Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 209562-2020

06/05/2020    S88

Люксембург-Люксембург: Теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пожари и повишаване на осведомеността в случай на пожари

2020/S 088-209562

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048, 400, route d’Esch
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-1471
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité OIL.06-Secteur 002 «Contrats et appels d'offres».
Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Факс: +352 4301-32109
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: CHAFEA
Пощенски адрес: Batiment Drosbach — DRB A3/030
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-1882
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Unité corporate support and resources management
Електронна поща: chafea@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: École européenne II
Пощенски адрес: rue Gaston Thorn nº 6
Град: Bertrange
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-8268
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Service sécurité
Електронна поща: mam-procurement@eursc.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eursc-mamer.lu
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5998
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5998
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5998
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пожари и повишаване на осведомеността в случай на пожари

Референтен номер: OIL/LUX/2020/PO/0006
II.1.2)Основен CPV код
80550000 Услуги по обучение по безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Теоретично и практическо обучение относно предотвратяването на риска от пожари за персонала в институциите.

Екипи за превенция и първа помощ (EPI), отговарящи за персонала в случай на евакуация на сградата. Те се уверяват, че всички обитатели на тази зона са се евакуирали от офисите си. EPI имат за цел да информират за степента на евакуираност на сектора.

Ръководители на екип за първа помощ (ECI), отговарящи за EPI в тяхната зона, управляват комуникацията между различните действащи лица.

Обособена позиция 2: обучения за информираност на персонала в случай на пожар.

Цел: насърчаване на политиката за сигурност на персонала, превенция и борба с пожари. Информиране на персонала за рискове за здравето и сигурността, и за действия за защита и превенция. Тези действия за „ден за информираност“ използват мобилни устройства за обучение. Обучението включва теоретична и практическа част.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 323 892.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Теоретично и практическо обучение относно предотвратяването на риска от пожари — Люксембург

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Организиране на теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пожари и повишаване на осведомеността в случай на пожари и на евакуация на помещенията за персонала на институциите, намиращи се в Люксембург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 292 104.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дейности за повишаване на осведомеността по отношение на това какво да се прави в случай на пожар и евакуация на сградите –– Люксембург

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Организирането на обучения по повишаване на осведомеността относно поведението, което трябва да бъде възприето в случай на пожар и евакуация на сгради за персонала — Люксембург.

Целта на тези обучения е персоналът да бъде обучен как да провежда действия за предотвратяване и намеса в областта на риска от пожари. Те се отнасят за два отделни вида:

–– Екипи за превенция и първа помощ (EPI);

— Ръководители на екип за първа помощ (ECI).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31 788.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Административни кредити на ЕС.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Списъкът и описанието са посочени в документите на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 157-386459
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/06/2020
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/06/2020
Местно време: 14:30
Място:

Bâtiment Ariane, salle 01/A072, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. точка 3.2 на поканата за участие в търг.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

1) Документите на поръчката са достъпни за изтегляне на интернет адреса, посочен в точка I.3). Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на икономическите оператори да проверяват за всякакви актуализации и изменения преди крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират посредством интернет страницата (e-Tendering). След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази поръчка. Възлагащият орган няма да бъде отговорен, в случай че икономическите оператори не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница;

2) посещение на място е задължително за обособени позиции 1 и 2. Условията за посещение са посочени в точка 3.1 на поканата за участие, както и в точка 5.1 –– приложение I –– част 2 от техническите спецификации (обособена позиция 1) и в точка 4.2 –– приложение I –– част 2 от техническите спецификации (обособена позиция 2).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/04/2020