С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 209690-2017

02/06/2017    S105

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

2017/S 105-209690

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Радостина Илиева — Старши юрисконсулт ОП
Електронна поща: rilieva@blgmun.com
Телефон: +359 867726
Факс: +359 884417
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.blgmun.com
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV — ти — 70 ОП и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 ОП във вр. с реализацията на НПЕЕМЖС на терит. на Общ. Благоевград.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 763 425.03 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилни жилищни сгради — блок № 10, вх. А и вх. Б, № 11, с административен адрес ж.к. „Ален мак“

Обособена позиция №: 65
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45320000 Изолационни строителни работи
71220000 Архитектурно проектиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възложителят възлага, Изпълнителят приема да извърши: „Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция № 65. Многофамилни жилищни сгради — блок № 10 вх. А и вх. Б, № 11, с административен адрес ж.к. “Ален мак”, в съответствие с документацията за участие в процедурата, офертата за изпълнение на поръчката, настоящия договор, техническото задание и другите приложения към него.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Показател срок за изпълнение на строителство / Тежест: 10 %
Критерий за качество - Име: Показател гаранционен срок / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Показател срок за проектиране / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 071-123666
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98-00-146
Обособена позиция №: 65
Наименование:

Многофамилни жилищни сгради — блок № 10, вх. А и вх. Б, № 11, с административен адрес ж.к. „Ален мак“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/05/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стройпром Инвест“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202810663
Пощенски адрес: бул. „Владислав Варненчик“, бл. 40, вх. Б, ет. 8, ап. 67
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: stroy_prom@abv.bg
Телефон: +359 895691069
Факс: +359 895691069
Интернет адрес: www.blgmun.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 774 297.52 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 763 425.03 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2017