Услуги - 209929-2019

07/05/2019    S88

Бeлгия-Брюксел: Експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм

2019/S 088-209929

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: just-04-procurement@ec.europa.eu
Телефон: +32 22981708
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4662
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм

Референтен номер: JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на настоящата поръчка е създаването на експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм (наричан по-нататък „центърът на ЕС“). Центърът на ЕС ще има за цел подпомагане на държавите — членки на ЕС при осигуряване на ефективното транспониране и прилагането на практика на правилата на ЕС относно жертвите на тероризъм, като предоставя общи механизми за подпомагане и ресурси на равнището на Съюза. Центърът на ЕС ще осъществява конкретни и практически действия, които ще имат положително въздействие върху жертвите на тероризъм. По-конкретно центърът на ЕС ще осигурява насоки и обучения за изпълнение на правилата на ЕС и ще изготвя списъци на съответните експерти на национално равнище. В края на проекта всички действия на центъра на ЕС ще бъдат оценени, за да се анализира необходимостта от създаване в бъдеще на координационен център на ЕС за жертвите на тероризъм и неговата осъществимост. Изпълнителят ще предостави доклад за тази цел.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80000000 Образователни и учебно-тренировъчни услуги
80511000 Услуги по обучение на персонала
79100000 Юридически услуги
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основните цели на центъра на ЕС са следните:

i) да разработи насоки и пакет за обучение и да организира дейности за обучение. Центърът на ЕС ще разработи насоки и дейности за обучение въз основа на поуките, извлечени от терористични нападения в миналото. За служителите на националните органи и на националните организации за подкрепа на жертвите ще бъдат организирани дейности за обучение и дейности за обучение на обучители относно нуждите на жертвите и практическите аспекти на изпълнението на правилата на ЕС относно жертвите на тероризъм;

ii) да действа като център за експертен опит и платформа по всички въпроси, свързани с жертвите на тероризъм, в помощ на практикуващите специалисти, които работят с жертви на тероризъм. По-конкретно центърът на ЕС ще изготви и поддържа списъци с експерти на национално равнище и на равнището на ЕС (квалифицирани психолози, адвокати, експерти по обезщетенията) и организации за подкрепа на жертвите, ще улеснява достъпа до информация относно правата на жертвите и тяхното прилагане на практика и ще управлява всеобхватен уебсайт. Центърът на ЕС следва по-конкретно да разработи специален списък с експерти в областта на психологическите травми, които са квалифицирани по-специално да се справят със синдрома на посттравматичен стрес, характерен за жертвите на тероризъм, и които са в готовност да се отзоват непосредствено след терористично нападение в съответната държава членка. Центърът на ЕС ще събира експерти, научни изследвания, познания и умения от Европейския съюз и целия свят;

iii) да подпомага Европейската комисия и Европейската мрежа за правата на жертвите (наричана по-нататък „ENVR“) при подобряването на координацията на действията между държавите членки и сдруженията на жертвите, включително и да осигурява помощ при определяне на органите, които отговарят за предоставянето на помощ и грижи на жертвите във всяка държава членка, както и при създаването на канали за сигурна комуникация, които дават възможност за непосредствен обмен на информация за жетвите от различни държави членки. ENVR е мрежа, съставена от професионалисти от държавите — членки на ЕС (обикновено от министерствата на правосъдието), които работят в областта на правата на жертвите;

iv) да оцени необходимостта от създаването на координационен център на ЕС за жертвите на тероризъм и неговата осъществимост.

Всички действия на експертния център на ЕС за жертвите на тероризъм ще се осъществяват под ръководството и строгия надзор на Комисията и в сътрудничество с Европейската мрежа за правата на жертвите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение на Комисията от 31.1.2019 г. за финансиране на пилотния проект „Създаване на експертен център на ЕС за жертвите на тероризъм“ и приемането на работната програма за 2018 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/06/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/06/2019
Местно време: 11:00
Място:

Commission building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

За британски оференти:

Моля, имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, правилата за достъп до процедури за обществени поръчки на ЕС за икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не се осигурява от действащите законови разпоредби, на кандидатите или оферентите от Обединеното кралство може да бъде отказан достъп до процедурата за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Същият като по-горе
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Същият като по-горе
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/04/2019