Tjänster - 211110-2019

07/05/2019    S88    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Bromma: Snöröjning

2019/S 088-211110

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FÖRSVARETS RADIOANSTALT
Nationellt registreringsnummer: 202100-0365
Postadress: Box 301
Ort: Bromma
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 161 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Glimster
E-post: peter.upphandling@fra.se
Telefon: +46 8-4714033

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fra.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/fra/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43662
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/fra/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43662
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning och markskötsel

Referensnummer: UH-2019-11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Försvarets radioanstalt avser att teckna ramavtal med en leverantör gällande snöröjning och markskötsel. Beställningar kommer att göras genom avrop. Ramavtalet omfattar bland annat snörjning, halkbekämpning, träd- och buskbeskärning, trädfällning, gräsklippning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 700 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90620000 Snöröjning
77300000 Trädgårdstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Försvarets radioanstalt avser att teckna ramavtal med en leverantör gällande snöröjning och markskötsel. Beställningar kommer att göras genom avrop. Ramavtalet omfattar bland annat snörjning, halkbekämpning, träd- och buskbeskärning, trädfällning, gräsklippning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 700 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet till förlängning 1+1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/06/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/05/2019