С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 211627-2020

07/05/2020    S89

България-Костинброд: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 089-211627

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Тереза Власайкова — експерт социални дейности; Теодор Атанасов — старши юрисконсулт; Снежа Трендафилова — директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168752/ +359 888819158/ +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/26872
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/26872
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на ВЦДОХЗ

Референтен номер: ОП 2020-4
II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден. Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: хляб и хлебни изделия; месо и месни продукти, риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; зеленчукови и плодови консерви; други хранителни продукти.

Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка са определени в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно, всеки работен ден, не по-късно от следните часове:

(1) хляб и хлебни изделия — до 6:50 часа;

(2) всички останали продукти — до 9:00 часа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 264 103.41 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15100000 Месо и месни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15400000 Животински или растителни масла и мазнини
15500000 Млечни продукти
15600000 Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Доставките ще се извършват по местонахождението на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден, а именно: землище на с. Опицвет, вилна зона „Бистрица“, кв. 5 А.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден. Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: хляб и хлебни изделия; месо и месни продукти, риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; зеленчукови и плодови консерви; други хранителни продукти. Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка са определени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно, всеки работен ден, не по-късно от следните часове:

(1) хляб и хлебни изделия — до 6:50 часа;

(2) всички останали продукти — до 9:00 часа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Ком 1 — срок за реакция, в случай на рекламация / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Ком 2 — управление на критични точки / Тежест: 45
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 264 103.41 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 22
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Средствата, се очакват от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Проектно предложение: Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания BGLD-1.004

II.2.14)Допълнителна информация

Описание на проектното предложение: в БЪЛГАРИЯ, средно на година, от рак се разболяват около 200 деца на възраст от 0 до 18 г. Шансовете за пълно излекуване са между 65 и 85 %. Лечението е продължително и тежко. Всяко дете, преминало през лечение на рак, е дете в риск и има огромна потребност от период на психическо възстановяване. Продължителното лечение изисква специфични грижи и хранене.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерий за годност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя критерии относно икономическото и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя критерии относно икономическото и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП съгласно описаното в нея, като описва вид и обем на доставените продукти.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора определеният изпълнител, за доказване на изпълнението на изискването представя списък на доставките по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да разполага за периода на изпълнение на договора за обществена поръчка със специализирани транспортни средства, които отговарят на нормативните санитарно-хигиенни изисквания за транспорт на хранителни продукти от групите храни, включени в техническата спецификация на поръчката и определени като такива съгласно пар. 1, т. 12 от ДР на Закона за храните. При подаване на офертата участникът представя изискуемата информация относно горепосочените изисквания за технически и професионални способности чрез попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП съгласно описаното в нея, като представя информация относно данни за превозното средство, посочване на вид на суровините и храните, които могат да се превозват, както и данни за основанието за ползването на транспортното средство.

3. Участниците трябва да разполагат с обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници — с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени. При подаване на офертата участникът представя необходимата информация относно горепосоченото изискване чрез попълване на ЕЕДОП в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП съгласно описаното в нея. Участникът посочва номер и дата на издаване на валиден документ, удостоверяващ правото да извършва съответната дейност; издател; групите храни за които се отнася и данни за основанието за ползване на регистрирания обект, а за чуждестранни лица — данни за документ, удостоверяващ правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще се извършва реализацията. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договора определеният изпълнител, за доказване на изпълнението на изискването се представя декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в която се посочва информация относно данни за превозното средство, вид на суровините и храните, които могат да се превозват, както и данни за основанието за ползването на транспортното средство.

4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката и да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствието си чрез попълване на ЕЕДОП, част IV, раздел Г. На осн. чл. 67, ал. 5 от ЗОП и при подписване на договор се представят заверени копия от сертификатите или други еквивалентни документи, удостоверяващи внедряването на съответните стандарти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване по т. 1: 1 (една) изпълнена дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Под Дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ да се разбира: доставка на видове и количества хранителни продукти, както следва:

— Мляко и млечни продукти — доставка на млечните произведения без значение за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка, с общ обем от 200 кг, прясно мляко — 1 000 л и кисело мляко — 2 000 бр.;

— Месо и месни продукти — доставка на охладено и/или замразено месо и месни продукти с общ обем от 800 кг,

— Риба, рибни продукти — доставка на охладена и/или замразена, и/или морска, и/или сладководна риба с общ обем от 200 кг,

— Зърнени храни и храни на зърнена основа — доставка на хляб с общо количество минимум 1 000 бр. и тестени изделия минимум 800 бр. независимо от състава, вида и размера на опаковките на продуктите, доставка на макарони и/или спагети с общ обем — 150 бр. без значение разфасовка; варива — с общ обем 100 кг, яйца с общ обем 1 200 бр., независимо от състав, вид, размер, опаковка на продуктите,

— Зеленчуци — сурови, консервирани, замразени — доставка на стерилизирани/консервирани/храни с общ обем 300 бр., на замразени зеленчуци с общ обем 200 кг. и пресни зеленчуци с общ обем 500 кг,

— Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани — доставка на стерилизирани/консервирани/храни с общ обем 100 бр., доставка на сурови/пресни плодове и зеленчуци с общ обем 500 кг.

2. Минимално изискване по т. 2: участникът следва да разполага с минимум 2 (два) броя хладилни автомобила и минимум 2 (два) броя транспортни средства за превоз на хранителни продукти от неживотински произход.

3. Минимално изискване по т. 3: минимум един обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата спецификация към настоящата поръчка, а за чуждестранните участници — с обект, регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.

4. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация, съобразно предмета на поръчката и да има внедрена система за управление на безопасността на храните в хранителната верига по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и еквивалентни сертификати издадени от органи установени в други държави. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставят в една формите по ЗОП:

1. парична сума — чрез превод по банкова сметка на община Костинброд — в УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG11UNCR96603369039111;

2. б. гаранция;

3. застраховка, за обезпечаване на изпълнението.

Определеният за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Възложителят предвижда възможност за извършване на авансово плащане съгласно условията, посочени в проекта на договор срещу гаранция за авансово предоставените средства. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са в проекта на договор. Договорът се сключва при условията на чл. 114 от ЗОП и ще е изпълнява под условие от финансиране. Към момента на откриване на процедурата: няма финансиране.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/06/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 18/09/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/06/2020
Местно време: 11:00
Място:

Общинска администрация Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, ет. 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие заверено — вярно с оригинала от участника).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Ще бъдат отстранени от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Обстоятелствата, които съставляват основания за отстраняване, не трябва да са налице спрямо подизпълнителите и спрямо всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника. В случай, че за някое от тези лица е налице основание за отстраняване, възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице или подизпълнител. Обстоятелства, при които участникът се отстранява от участие в процедурата:

1. Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. Лицето е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Лицето има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналог. задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 на ЗОП;

5. Установено е, че участникът:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказ. декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, св. с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпъл. на критериите за подбор;

6. Установено е с вл. в сила наказ. постановление или съд. решение, че при изпълнение на договор за общест. поръчка уч-ка е нарушил на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ и чл. 13, ал. 1 от Закона за труд.миграция и труд. мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгл. закон-то на държавата, в която уч-кът е установен;

7. Налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

8. Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чужд. лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. закон-то на държавата, в която е установен;

8. Лишен е от правото да упраж. опред. професия или дейност съгла. закон-то на държавата, в която е извършено деянието; пояснение: под „определена професия или дейност“ да се разбира професия или дейност, св. с производство и/или търговия с храни;

9. Док.е, че е виновен за неизпъл. на договор за общест. поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсроч. му прекр., изпл. на обезщетения или други подобни санкции, с изкл-е на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стои?ността или обема на договора;

10. Уча-кът е опитал да:

а) повлияе на вз. на решение от страна на възложителя, св. с отстраняването, подбора или възлагането, вкл. чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

11. Специф. осн-я за отстр.: на осн. чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРKТЛТДС уч-кът да не е дружество, рег. в юрисдикция с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, вкл. ч/з граж. дружесво, в което уч. друж-во, рег. в юрисд. с префер. дан. режим; да не са свърз. лица по см. на чл. 101, ал. 11 от ЗОП; да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; други основания за отстраняване по чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при Община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72167712
Факс: +359 72176777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26872
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2020