Услуги - 213106-2021

30/04/2021    S84

Финлaндия-Хелзинки: Проучване относно ролята на подробното резюме на изследванията при оценка на опасностите с практически предложения за подобряване на концепцията за хармонизирани шаблони на ОИСР

2021/S 084-213106

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали
Пощенски адрес: Telakkakatu 6
Град: Helsinki
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Пощенски код: 00150
Държава: Финландия
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 9686180
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.echa.europa.eu
Адрес на профила на купувача: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно ролята на подробното резюме на изследванията при оценка на опасностите с практически предложения за подобряване на концепцията за хармонизирани шаблони на ОИСР

Референтен номер: ECHA/2021/46
II.1.2)Основен CPV код
90711100 Оценка на рисковете и опасностите за цели, различни от тези на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейската агенция по химикалите (ECHA) предвижда да възложи поръчка за услуги за проучване относно ролята на подробното резюме на изследването (RSS) при оценка на опасностите. Целта е да се очертаят подобренията във форматите на обстойните резюмета на изследванията, разработени на ниво ОИСР (хармонизирани шаблони на ОИСР), които могат да доведат до възможност за опростяване или подобряване на текущия формат и определяне на начини за подобряване на доверието в концепцията за RSS.

Работата ще включва провеждане на изследване на публикации, интервюта и проучвания сред авторите и оценителите на резюметата на изследванията. Доставчикът на услуги ще сравни също различията между резюмета, генерирани от самия доставчик на услуги, и резюметата, които вече са налични в базата данни на ECHA и други източници, ако има такива. Изготвянето на RSS ще бъде направено за няколко крайни точки, обхващащи следните области: физико-химични свойства, трайност и състояние, екотоксикология и токсикология.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71241000 Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FI Suomi / Finland
Основно място на изпълнение:

Услугите ще се изпълняват в помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Открита покана за участие в търг. Целта е да се сключи директна поръчка за услуги с един доставчик за предоставяне на проучването.

Резултатът от работата ще бъде поредица от RSS в IUCLID формат и доклад с констатации и препоръки за допълнителна работа в областта на IUCLID и хармонизираните шаблони на ОИСР.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 180 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 044-109054
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/05/2021
Местно време: 14:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/05/2021
Местно време: 14:00
Място:

Помещенията на ECHA или дистанционно в съответствие с действащите официални здравни препоръки.

Под местно време се разбира UTC +1 (централноевропейско време).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На процедурата по отварянето може да присъстват не повече от двама представители на всеки оферент (трябва да се изпрати информация най-малко 2 работни дни предварително на адрес: procurement@echa.europa.eu). В случай на дистанционно отваряне, информацията за свързване ще бъде изпратена до упълномощените участници.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Местното време се разбира като UTC +1 (централноевропейско време).

Оферентите и участниците в тази процедура за обществена поръчка се информират, че с оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза, личните им данни могат да се предават на службите за вътрешен одит, Европейската сметна палата, групата за откриване на финансови нередности или Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и между разпоредителите с бюджетни кредити на органите на Съюза, Комисията и изпълнителните агенции. Възлагащият орган и OLAF могат също да проверят или да изискат одит на изпълнението на поръчката в резултат от настоящата процедура за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +358 4303-1
Факс: +358 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Подробна информация за краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Може да подавате всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1). Ако считате, че е имало лошо управление, може да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на две години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на два месеца от уведомяването за решението за възлагане, можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: Telakkakatu 6
Град: Helsinki
Пощенски код: 00150
Държава: Финландия
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 9686180
Интернет адрес: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2021