Доставки - 213313-2020

07/05/2020    S89    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Различни машини със специална употреба

2020/S 089-213313

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: инж. Венцислав Кръстев — експерт в дирекция СРПУЕ
Електронна поща: office@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://bgports.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/342

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС и СПРЕАЗ в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
42990000 Различни машини със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“,

— обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

Подробно описание на изискванията и техническите характеристики, поставени от възложителя към изпълнението на доставката от предмета на поръчката, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 9 203 999.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42990000 Различни машини със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG325 Силистра
код NUTS: BG331 Варна
код NUTS: BG341 Бургас
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

Пристанищата за обществен транспорт с национално значение и техните терминали, разположени в градовете Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 1 включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пет комплекта ППС (контейнери и стелажи) — по един за всяко от пристанищата Русе, Силистра, Лом, Варна и Бургас. В предмета на поръчката е включена и гаранционната поддръжка на съоръженията.

Подробно описание на изискванията и техническите характеристики, поставени от възложителя към изпълнението на доставката от предмета на поръчката, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, финансиран от ОП „Транспорт“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в бълг. речни и морски пристанища за обществен транспорт с нац. значение

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42990000 Различни машини със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Местата, на които следва да бъде извършена доставката по договора, са пристанищата за обществен транспорт с национално значение в градовете Русе и Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция № 2 включва:

— доставка, въвеждане в експлоатация и тестване на два комплекта СПРЕАЗ (за нефтоводни и твърди отпадъци) съответно по един комплект до пристанище Русе (терминал Русе-изток) и до пристанище Варна (Морска гара Варна),

— доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя бързоходни лодки (за събиране на твърди отпадъци) в пристанищата Русе и Варна,

— обучение на специалисти на възложителя за работа със съоръженията,

— осигуряване на гаранционна поддръжка.

Подробно описание на изискванията и техническите характеристики, поставени от възложителя към изпълнението на доставката от предмета на поръчката, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, финансиран от ОП „Транспорт“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-616544
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ДЕП-3/07.04.2020
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в бълг. речни и морски пристанища за обществен транспорт с нац. значение

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Ламор корпорейшън Аб
Пощенски адрес: Рихкаматори 2
Град: Порвоо
код NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Пощенски код: 06100
Държава: Финландия
Електронна поща: rune.hogstrom@lamor.com
Телефон: +358 207650100
Факс: +358 207650129

Интернет адрес: https://www.lamor.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 9 428 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9 203 999.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2020