Услуги - 213677-2020

08/05/2020    S90

Итaлия-Парма: Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ

2020/S 090-213677

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 046-107704)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Адрес на профила на купувача: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ

Референтен номер: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Основен CPV код
80110000 Услуги на предучилищното образование
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), със седалище в Парма, Италия, планира да избере чрез покана за участие в търг няколко детски ясли/заведения за грижа за деца, които желаят да приемат деца на служители на ЕОБХ, считано от учебната 2020—2021 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 046-107704

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Правила за отваряне на офертите
Вместо:

Дата: 18.5.2020 г.

Местно време: 14:30 ч.

Място:

EFSA – via Carlo Magno 1A, Parma 43126, ИТAЛИЯ

Да се чете:

Дата: 25.5.2020 г.

Местно време: 14:30 ч.

Място:

Виртуална сесия чрез Skype

Номер на раздел: IV.2.7)
Вместо:
Дата: 18/05/2020
Местно време: 14:30
Да се чете:
Дата: 25/05/2020
Местно време: 14:30
VII.2)Друга допълнителна информация:

Поради кризата COVID-19 последвалите ограничения на движението и достъпа до сградата на ЕОБХ, заседанието по отваряне на офертите ще се проведе единствено чрез видео връзка към онлайн среща. Оферентите, които желаят да присъстват на заседанието по отваряне трябва да изпратят електронно писмо на адрес EFSAProcurement@efsa.europa.eu, за да поискат достъп до заседанието по отваряне, не по-късно от 22.5.2020 г. в 23:59 ч., местно време в ЕОБХ. Крайният срок за подаване на оферти не е удължен. Оферентите, които ще отидат до помещенията на ЕОБХ за заседанието по отваряне, няма да бъдат допуснати да влязат в сградата.