Palvelut - 216376-2018

19/05/2018    S95    - - Palvelut - dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta - Rajoitettu menettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2018/S 095-216376

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Yleisradio Oy
0215438-8
PL 76, Yleisradio
Helsinki
00024
Suomi
Sähköpostiosoite: tarjoukset.yle@yle.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.yle.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=150947&tpk=8d2261a8-9b87-4722-b025-606a187778d1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Dynaaminen hankintajärjestelmä: ICT-sovelluskehitys- ja ylläpitopalvelut

Viitenumero: YLE20180003
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yleisradio Oy (jäljempänä Yle) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jossa hankitaan Ylen tietojärjestelmien ja palveluiden sovelluskehitys- ja ylläpitoresursseja sekä asiantuntijapalveluita. ICT-sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluita tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Yle hyväksyy järjestelmään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Ensimmäiset hankinnat suunnitellaan toteutettavaksi 30 päivän kuluttua järjestelmän perustamisesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Yle voi halutessaan edellyttää, että tarjotut asiantuntijat työskentelevät Ylen tiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä Yle hankkii sovelluskehitys-, ylläpito- ja asiantuntijaresursseja ja -palveluita sekä Ylen sisäisiin järjestelmiin ja palveluihin että Ylen asiakkaiden käyttämiin kuluttajapalveluihin. Todennäköisesti Yle tulee tarvitsemaan mm. seuraavaa osaamista:

– Mobiili- ja selainpohjaiset teknologiat

– Amazon AWS, Microsoft Azure ja Google Cloud -pohjaiset palvelut/teknologiat

–Streamausteknologiat

– Palvelumuotoilu (järjestelmien kehittämisen osa-alueena)

– Muu suunnittelu- ja kehitys.

Yle käyttää pääosin ketteriä toimintatapoja ja näiden tuntemusta vaaditaan myös tarjoajilta. Yle kehittää tarpeen mukaan uusia järjestelmiä ja korvaa vanhoja. Palvelun kieli on asiakasrajapinnassa suomi. Tarjouspyynnössä voidaan erikseen määrittää muita palvelun kieleen liittyviä vaatimuksia.

Yle voi edellyttää, että palvelua tuottava henkilö/henkilöt työskentelevät Ylen tiloissa. Palvelun tuottamispaikka määritellään kussakin tarjouspyynnössä erikseen.

Hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti, kun dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaihe (30 päivää) on kulunut umpeen. Sen jälkeen Yle julkaisee dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeen ilmetessä. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella huomattavastikin.

Kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat halutessaan jättää tarjouksen kuhunkin tarjouspyyntöön. Tarjousaika on hankintalain mukaisesti aina vähintään 10 päivää. Järjestelmään voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Hakeminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus Hanki-tarjousportaalissa (https://hanki.tarjouspalvelu.fi). Yle hyväksyy järjestelmään sellaiset hakijat, jotka täyttävät Ylen asettamat soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Tämän osallistumispyynnön liitteenä on Pääsopimus (liitteineen), jonka ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan. Pääsopimusta noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. Tarjoajaehdokkaan on hyväksyttävä Pääsopimuksen ehdot osallistumishakemuksensa yhteydessä. Pääsopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi tarjoajaksi jossakin Ylen julkaisemassa tarjouskilpailussa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Yksittäisten hankintojen kesto ilmoitetaan kussakin tarjouspyynnössä ja yksittäisen hankinnan kesto voi ylittää dynaamisen hankintajärjestelmän keston.

Tämän osallistumiskutsun liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

– Liite 1 Referenssilomake

– Liite 2 Pääsopimus, sisältäen:

Liite 2a Pääsopimuksen piiriin kuuluvat palvelut

Liite 2b Palvelusopimusmalli

Liite 2c Toimitussopimusmalli

Liite 2d Tietosuojaliite

Liite 2e Tietoturvaliite

Liite 2f Yhteistyömenettelyt

– Liite 3 Ohjeita todistuksista

– Liite 4 JIT 2015, sisältäen:

4a JIT 2015 - Palvelut

4b JIT 2015 - Konsultointipalvelut

4c JIT 2015 - Ketterät menetelmät

4d JIT 2015 - Palvelut verkon kautta

4e JIT 2015 - Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi

4f -JIT 2015 - Tilaajan sovellukset ei-avoin 4g JIT 2015 - Laitteet

4h JIT 2015 - Yleiset ehdot.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yle voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/05/2022
Paikallinen aika: 11:34
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/05/2018