Услуги - 217850-2017

08/06/2017    S108

България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2017/S 108-217850

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 088-172312)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: бул. „Г. Софийски“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Телефон: +359 29225214
Факс: +359 29526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната по обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА в градовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 088-172312

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 09/06/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 19/06/2017
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата:
Вместо:
Дата: 30/10/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 16/12/2017
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 12/06/2017
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 20/06/2017
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Поради допусната техническа грешка в раздел ІV.2.6) от Обявлението за поръчка, където датата на валидност на офертите на участниците е сгрешена, възложителят удължава срока за подаване на оферти, коригира срока на валидност на офертите в раздел ІV.2.6) от Обявлението за поръчка, като запазва продължителността на валидност от 180 календарни дни.