Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 217890-2018

23/05/2018    S96

Бeлгия-Брюксел: Проучване относно транспонирането на Директива 2016/943 относно търговските тайни от страна на държавите-членки

2018/S 096-217890

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия / DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Пощенски адрес: N105 9/023
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
Електронна поща: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване относно транспонирането на Директива 2016/943 относно търговските тайни от страна на държавите-членки

Референтен номер: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на това проучване е да се подпомогне Комисията при оценка на транспонирането и изпълнението от страна на държавите-членки на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8.6.2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване („Директивата за търговски тайни“).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на задачите ще бъдат помещенията на Комисията или всяко друго място, посочено в офертата, с изключение на помещенията на Комисията.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За да се постигнат целите на проучването, изпълнителят ще трябва да извърши следното:

1) извършване на „изчерпателна проверка“, т.е. проверка дали съответните национални мерки на 28-те държави-членки на ЕС транспонират всички разпоредби на „Директивата за търговски тайни“;

2) осигуряване на висококачествен превод на английски език на националните мерки на 28-те държави-членки на ЕС, свързани с транспонирането и изпълнението на „Директивата за търговски тайни“;

3) извършване на „проверка на съответствието, т.е. проверка дали съответните национални мерки на 28-те държави-членки на ЕС са съгласувани с „Директивата за търговски тайни“;

4) оценка на придружаващите разпоредби, т.е. определяне на националните разпоредби, които надхвърлят съответните изисквания на „Директивата за търговски тайни“, оценка на тяхната съгласуваност с „Директивата за търговски тайни“ и коментар върху тяхното практическо въздействие и правни последствия;

5) определяне на „най-добрите практики“ за изпълнението на „Директивата за търговски тайни“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/07/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/07/2018
Местно време: 10:00
Място:

Avenue des Nerviens, 105 — 1040 Brussels, Белгия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, трябва да уведомят за своето намерение, като изпратят електронно писмо grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu поне 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да посочва името на лицето, което ще присъства при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2018