Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 218766-2015

Näytä suppea näkymä

25/06/2015    S120

Belgia-Bryssel: Vaikutustutkimus ympäristöä koskevasta Euro 5 -vaiheesta L-luokan ajoneuvojen osalta

2015/S 120-218766

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, osasto C – teollinen muutos ja edistyneet arvoketjut
Postiosoite: avenue d’Auderghem 45
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=765
Vastaanottaja: johtaja Gwenole Cozigou

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=765

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto
Postiosoite: katso tarjouspyyntö
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Vaikutustutkimus ympäristöä koskevasta Euro 5 -vaiheesta luokan L ajoneuvojen osalta
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 10: Markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat tai jokin muu tarjouksessa ilmoitettu paikka lukuun ottamatta komission toimitiloja.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
L-luokan ajoneuvon hyväksymistä varten on suoritettava muun muassa useita eri ympäristötestejä, ja testien tulokset on raportoitava hyväksyntäviranomaiselle, jotta voidaan varmistaa, että L-luokan ajoneuvotyypin ympäristöominaisuudet vastaavat vähimmäisvaatimuksia, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 168/2013 sekä sen delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä. Tämä on varmistettava ennen kuin kyseinen ajoneuvo voidaan saattaa markkinoille ja rekisteröidä.
Lisäksi tutkimuksessa on arvioitava käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden testausvaatimusten, syklin ulkopuolisten päästövaatimusten ja tiettyjen (ala)luokkien hiukkaspäästörajan toteutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Komission olisi tutkimuksen tulosten perusteella harkittava sellaisen ehdotuksen tekemistä, jolla nämä uudet osatekijät sisällytetään nykyisessä asetuksessa säädettyjen vaiheiden jälkeen sovellettavaan tulevaan tyyppihyväksyntää koskevaan lainsäädäntöön.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

34100000 Moottoriajoneuvot

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Yksi palvelusopimus, jonka kesto on 20 kuukautta ja arvioitu enimmäisbudjetti 900 000 euroa. Palvelusopimus kattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 johdanto-osan 12 kappaleessa lueteltujen osatekijöiden tutkimisen ja arvioinnin sekä toisen vaiheen, joka alkaa vuonna 2016 ja jonka kohteena on ensimmäisen vaiheen validointiohjelma.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 900 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 20 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso tarjouseritelmät.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.8.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14.8.2015

Paikka:

Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, Breydel-rakennus, avenue d’Auderghem 45, huone 10/140, 1049, Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: katso tarjouseritelmät.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ecj.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.6.2015