Услуги - 221183-2020

13/05/2020    S93

Иcпaния-Аликанте: Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура

2020/S 093-221183

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Национален регистрационен номер: V-03965324
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура

Референтен номер: AO/018/19
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата покана за участие в търг е придобиването на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура за Службата.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Основно място на изпълнение:

Помещенията на EUIPO и/или помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта е двустранна и включва следното:

— да се предоставят услуги, които са необходими с оглед предоставяне на възможност за успешна подкрепа и поддръжка на ИТ-ресурсите, които понастоящем се използват в EUIPO; и

— да се предоставят услуги и подкрепа, които да дадат възможност за подобрения, основаващи се на непрекъснато подобряване на услугите и проектите, произтичащи от бъдещите стратегически планове на Службата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество / Тежест: 70 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 199-482541
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4020200040
Наименование:

Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура (първи изпълнител в каскаден ред)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 2
Брой на офертите, получени по електронен път: 7
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Fujitsu Technology Solutions NV/SA
Национален регистрационен номер: BE0430262405
Пощенски адрес: Square Marie Curie 12
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1070
Държава: Белгия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Fujitsu Technology Solutions LC
Национален регистрационен номер: ESA28472819
Пощенски адрес: Camino Cerro de los Gamos 1
Град: Pozuelo de Alarcón (Madrid)
код NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Пощенски код: 28224
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Intrasoft International SA
Национален регистрационен номер: LU16853659
Пощенски адрес: 2b, rue Nicolas Bove
Град: Luxembourg
код NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Пощенски код: L-1253
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Дял: 20 %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Избор и предоставяне на ресурси за допълнение към екипа на консорциум Fujin за някои поръчки за услуги.

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4020200041
Наименование:

Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура (втори изпълнител в каскаден ред)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 2
Брой на офертите, получени по електронен път: 7
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Informatica EL Corte Ingles SA
Национален регистрационен номер: ESA28855260
Пощенски адрес: Hermosilla 112
Град: Madrid
код NUTS: ES300 Madrid
Пощенски код: 28009
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Altia Consultores SA
Национален регистрационен номер: ESA15456585
Пощенски адрес: C/ Vulcano 3 - Icaria III
Град: Oleiros (A Coruña)
код NUTS: ES111 A Coruña
Пощенски код: 15172
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4020200042
Наименование:

Предоставяне на услуги за управление и експлоатация на ИТ инфраструктура (трети изпълнител в каскаден ред)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 2
Брой на офертите, получени по електронен път: 7
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion S.L.U.
Национален регистрационен номер: ESB88018098
Пощенски адрес: Avenida de Bruselas 35
Град: Alcobendas (Madrid)
код NUTS: ES30 Comunidad de Madrid
Пощенски код: 28108
Държава: Испания
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/05/2020