Tjänster - 221567-2016

30/06/2016    S124

Belgien-Bryssel: Kontroll av överensstämmelse och teknisk bedömning av medlemsstaters överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet (2 delar)

2016/S 124-221567

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Postadress: BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1656
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kontroll av överensstämmelse och teknisk bedömning av medlemsstaters överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet (2 delar)

Referensnummer: ENV.E.3/FRA/2016/0031.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalets mål är följande:

För del 1 – utarbetande av rättslig bedömning genom vilken överensstämmelsen mellan nationella åtgärder och vissa direktiv på miljöområdet ska analyseras. De sektorer som omfattas är luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor.

För del 2 – utarbetande av teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet. De sektorer för vilka sådana tekniska bedömningar kan komma att begäras omfattar luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kontroll av överensstämmelse när det gäller medlemsstaternas åtgärder för införlivande av lagstiftning inom miljösektorn

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Extern.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För del 1 – utarbetande av rättslig bedömning genom vilken överensstämmelsen mellan nationella åtgärder och vissa direktiv på miljöområdet ska analyseras. De sektorer som omfattas är luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor.

Den årliga budgeten för del 1 är 1 100 000 EUR, vilket innebär att den som högst uppgår till totalt 4 400 000 EUR för hela löptiden för det 48 månader långa kontraktet, med ett enda ramavtal med 1 ekonomisk aktör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Budgeten för del 1 är 1 100 000 EUR för varje 12-månadersperiod (dvs. högst 4 400 000 EUR för totalt 48 månader).

Ramavtalet kommer att ha en löptid på 12 månader och kommer att förlängas automatiskt 3 gånger (högst totalt 48 månader) enligt samma villkor under förutsättning att uppdragstagarens arbete är tillfredsställande i alla avseenden och avhängigt tillgänglig budget.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Extern.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För del 2 – utarbetande av teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet. De sektorer för vilka sådana tekniska bedömningar kan komma att begäras omfattar luft, kemikalier, natur, avfall, vatten, konsekvensbedömning och andra miljöfrågor.

Den årliga budgeten för del 2 är 200 000 EUR, vilket innebär att den som högst uppgår till totalt 800 000 EUR för hela löptiden för det 48 månader långa kontraktet, med tillämpning av ett kaskadsystem med 2 till 3 inblandade ekonomiska aktörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Budgeten för del 2 är 200 000 EUR för varje 12-månadersperiod (dvs. högst 800 000 EUR för totalt 48 månader).

Ramavtalet kommer att ha en löptid på 12 månader och kommer att förlängas automatiskt 3 gånger (högst totalt 48 månader) enligt samma villkor under förutsättning att uppdragstagarens arbete är tillfredsställande i alla avseenden och avhängigt tillgänglig budget.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten (se punkterna 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/08/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/09/2016
Lokal tid: 14:30
Plats:

avenue de Beaulieu 5, Room E, 1160 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).

Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till: env-tenders@ec.europa.eu

Om så inte sker förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

I enlighet med artikel 134.1 e och f i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015 (budgetförordningen) kommer den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga kontraktet att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande för ytterligare tjänster (utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller arbeten som består av en upprepning av liknande tjänster eller arbeten som anförtrotts den ekonomiska aktör som av samma upphandlande myndighet tilldelats ett ursprungligt kontrakt, under förutsättning att dessa tjänster eller arbeten är i överensstämmelse med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga kontraktet tilldelades efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling, på de villkor som anges i punkt 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Observera att detta tidigare har offentliggjorts i förhandsmeddelandet (prior information notice – PIN) EUT 2016/S 043-070158, 2.3.2016, med följande benämning: Kontroll av överensstämmelse när det gäller medlemsstaternas åtgärder för införlivande av direktiv inom miljösektorn och teknisk bedömning av medlemsstaternas överensstämmelse med tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet (del 1 och del 2).

Under punkt IV.1.3 finns endast information för 1 del. Observera att del 1 kommer att tilldelas en enda operatör medan del 2 kommer att tillämpa ett kaskadsystem med 2 till 3 inblandade ekonomiska aktörer.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/06/2016