С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 222500-2021

04/05/2021    S86

България-София: Ксерографска хартия

2021/S 086-222500

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Национален регистрационен номер: 130362903
Пощенски адрес: ул. „Мусала“ № 1
Град: София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Дирухи Топакбашиян
Електронна поща: acad@cadastre.bg
Телефон: +359 28188326
Факс: +359 29555333
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cadastre.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

II.1.2)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-9/8.06.2020 г. на Централния орган за покупки.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 07/06/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 222-544007

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДД-123
Наименование:

Доставка на копирна хартия за нуждите на на Агенция по геодезия,

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
03/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 28433216
Факс: +359 00000
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 53 180.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Номер на поръчката в РОП 00210-2019-0027

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване съгласно чл. 196, ал. 2, т. 1, буква „б“ от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/04/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва доставка на рециклирана и нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-9 от 8.06.2020 г. на Централния орган за покупки (ЦОП).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 08/12/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 53 180.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Роел-98“ ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +2 8433216
Факс: +359 00000
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-123/3.11.2020 г., с което срокът на договора се удължава до 8.12.2021 г. Изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във вр. с писмо на Министерство на финансите с изх. № 91-00-89/1.03.2021 г. и докладна записка с рег. № 99-179/18.03.2021 г.

Останалите условия в договора остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Сключено е допълнително споразумение към договор № ДД-123/3.11.2020 г., с което срокът на договора се удължава до 8.12.2021 г. Изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, във вр. с писмо на Министерство на финансите с изх. № 91-00-89/1.03.2021 г. и докладна записка с рег. № 99-179/18.03.2021 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 53 180.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 53 180.00 BGN