Услуги - 222628-2017

13/06/2017    S111

Бeлгия-Брюксел: Технически секретариат за групата от нотифицирани органи съгласно Регламента за строителните продукти (Регламент (EС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (CPR))

2017/S 111-222628

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Пощенски адрес: avenue d'Auderghem 45 – Office BREY 10/124
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
Електронна поща: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2410
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Технически секретариат за групата от нотифицирани органи съгласно Регламента за строителните продукти (Регламент (EС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (CPR)).

Референтен номер: 610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698.
II.1.2)Основен CPV код
79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Техническият секретариат на групата от нотифицирани органи по Регламента за строителните продукти (CPR) работи в тясно сътрудничество със службите на Комисията, с председателя на групата от нотифицирани органи (CPR) по Регламента за строителните продукти (GNB) и, където е уместно, с административния секретар на нотифицираните органи, одобрен съгласно някоя от директивите относно нови подходи. Неговите задачи основно се състоят в подпомагане на председателя на ГНО в изпълнението на неговите функции, подготвяне на заседания на консултативната група, съвместно съставяне на технически работни документи и писане на заключения и протоколи от заседанията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на задачите ще бъдат помещенията на изпълнителя или всяко друго място, посочено в офертата, с изключение на помещенията на Комисията.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчка за услуги за технически секретариат с първоначална максимална продължителност от 12 месеца и с максимална стойност 200 000 EUR. Поръчката може да бъде подновена 3 пъти за период от 12 месеца и максимална стойност 200 000 EUR за всяка година, само с изричното писмено съгласие на възлагащия орган преди плащането на баланса.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срокът за изпълнение на задачите, посочен в поръчката, може да бъде удължен 3 пъти за период от 12 месеца, само с изричното писмено съгласие на възлагащия орган преди плащането на баланса.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Работният език на техническия секретариат е английски.

Максимална стойност от 800 000 EUR за максималната обща продължителност от 4 години.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/09/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, се приканват да уведомят чрез изпращане на електронно писмо на grow-c-financial-team@ec.europa.eu най-малко 48 часа предварително. Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен служител на оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства от името на оферента при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

За тази покана е възможно само електронно подаване посредством „e-submission“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2017