Услуги - 222897-2016

01/07/2016    S125

Бeлгия-Брюксел: UCA 15/080 Предоставяне на нов ITSM инструмент и свързано обучение, консултации, помощ и поддръжка, услуги по внедряване и мигриране

2016/S 125-222897

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, General Secretariat
Пощенски адрес: rue de la Loi/Wetstraat 175
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Лице за контакт: Procurement Coordination Unit
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-2818062
Факс: +32 2-2810262
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1466
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

UCA 15/080 Предоставяне на нов ITSM инструмент и свързано обучение, консултации, помощ и поддръжка, услуги по внедряване и мигриране.

Референтен номер: UCA 15/080.
II.1.2)Основен CPV код
48900000 Други софтуерни пакети и операционни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основният проект, който е предмет на поръчката, е описан, както следва:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи рамков договор за придобиването на решение за управление на работата с информационни технологии (ITSM) и свързани услуги за обучение, консултации, помощ и поддръжка, внедряване и мигриране.

Основните цели на поръчката са да се внедри решението за ITSM в помещенията на Генералния секретариат на Съвета (GSC): вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3 за подробно описание (Приложение 1 „Тръжни спецификации“ – раздел 2.2 „Предмет на поръчката“).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72210000 Услуги по програмиране на софтуерни пакети
72212781 Услуги по разработване на софтуер за системно администриране
72220000 Системни и технически консултантски услуги
72250000 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Основно място на изпълнение:

Помещенията на Съвета на Европейския съюз, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, БЕЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По-долу е предоставена индикативна прогноза за обемите за лицензите и услугите, които трябва да се предоставят през цялата продължителност на договора.

Независимо от това актуалната стойност на рамковия договор ще зависи от количествата на лицензите и услугите, които GSC ще поръча чрез подписване на конкретни поръчки за закупуване.

Придобитите лицензи ще осигурят достъп до функциите за самообслужване за 3 500 крайни потребители и достъп до поддържаните процеси за 500 потребители.

Прогнозен обем по отношение на потребителите:

— лицензи за клиенти (достъп до портала за самообслужване): най-много 3 500 връзки (максимум 250 едновременно),

— помощ от първа линия: най-много 50 връзки (максимум 30 едновременно),

— помощ от втора линия: най-много 250 връзки (максимум 130 едновременно).

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3 за повече информация (Приложение 1 „Тръжни спецификации“ – раздел 4 „Решение за ITSM“).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 0.01 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 72
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Генералният секретариат на Съвета не публикува прогнозната парична стойност на своите поръчки (вж. точка II.1.5 и точка II.2.6 „Прогнозна стойност“). Прогнозният обем на услугите е изложен в тръжните спецификации.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, вижте раздел 3.2.2, буква а), от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Моля, вижте раздел 3.2.2, буква б), от тръжните спецификации.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Моля, вижте раздел 3.2.2, буква б), от тръжните спецификации.

1. През последните 3 финансови години, общият годишен оборот за услугите и продукта на ITSM трябва да бъде поне 1 000 000 EUR/годишно.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Моля, вижте раздел 3.2.2, буква в), от тръжните спецификации.

1. Сбито, общо представяне на дружеството, неговите продукти и каталог за услуги.

2. Референции за предишни поръчки от сходно естество, извършени през последните 3 години (за всяка референция посочете: клиент, периода на изпълнение, стойността на поръчката и подробна информация за естеството и обема на предоставените услуги):

a) персонализиране и изпълнение на решение за ITSM и свързани консултантски услуги, включително мигриране от BMC SD, ако има такова;

б) интегриране на решението на ITSM във външни системи;

в) за организация с подобен размер: 3 500 служители и 250 служители в бюро за обслужване.

3. Удостоверение, предоставящо данни за броя на персонала на разположение на кандидата в областите на разработването на ITSM и консултантските услуги, упоменати в раздел II.1.4.

4. Описание на техническите и логистични средства на кандидата, неговите мерки за гарантиране на качество на услугите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Всички услуги, посочени в раздел II.1.4 (вж. тръжните спецификации 2.2 „Предмет на поръчката“), трябва да бъдат обхванати.

2. Трябва да се предоставят поне 2 поръчки, сходни по обхват и цели, завършени през последните 3 години (дата на подписване).

3. Поне 2-ма консултанти трябва да бъдат на разположение за разполагане и внедряване в рамките на продължителността на договора.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. За период от 3 години след сключването на първоначалния договор, Секретариатът може да използва процедура за договаряне с икономическия оператор, на когото е възложена тази поръчка, без предварително публикуване на обявлението за поръчка за нови услуги, съставляващи повторение на подобни услуги, при условие че тези услуги съответстват на основния проект, описан в II.1.4.

2. Работен език: работният език за осигуряване на услугите ще бъде английски.

3. Последващи документи: тръжните спецификации ще бъдат предоставени единствено на английски език, като се има предвид, че английският език е работният език в ИТ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/08/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/08/2016
Местно време: 10:00
Място:

Съвет на Европейския съюз, General Secretariat, rue de la Loi/Wetstraat 175, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: tendering@consilium.europa.eu

В случай че оферентът не е в състояние да изпрати представител/и той може да поиска доклад на отварянето на същия адрес.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд в рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби. Сроковете подлежат на удължаване на основание отдалеченост с фиксиран период от 10 дни, независимо от мястото на установяване или обичайното местопребиваване на съответното лице.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, General Secretariat
Пощенски адрес: rue de la Loi/Wetstraat 175
Град: Brussels
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-281-8062
Факс: +32 2-281-0262
Интернет адрес: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2016