Услуги - 222902-2016

01/07/2016    S125

Бeлгия-Брюксел: Услуги за анализ на теми, свързани със сигурността по отношение на глобалните навигационни сателитни системи

2016/S 125-222902

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Пощенски адрес: avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1199
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за анализ на теми, свързани със сигурността по отношение на глобалните навигационни сателитни системи.

Референтен номер: 535/PP/GRO/SAT/16/9273.
II.1.2)Основен CPV код
38112100 Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката, която ще последва от настоящата процедура по обществена поръчка е осигуряването на специализирани анализи на въпросите, свързани със сигурността по отношение на ГНСС. Тези анализи ще улеснят Европейската комисия при изготвянето на информирани стратегически решения относно аспектите по отношение на европейските глобални навигационни сателитни системи Галилео и EGNOS.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71600000 Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя или всяко друго място, посочено в тръжните спецификации.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на поръчката, която ще последва от настоящата процедура по обществена поръчка е осигуряването на специализирани анализи на въпросите, свързани със сигурността по отношение на ГНСС. Тези анализи ще улеснят Европейската комисия при изготвянето на информирани стратегически решения относно аспектите по отношение на европейските глобални навигационни сателитни системи Галилео и EGNOS.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Може да бъде подновена за още 24 месеца.

II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 5
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/08/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2016