Строителство - 223950-2019

15/05/2019    S93

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища

2019/S 093-223950

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Дирекция „Национален парк Рила“
Национален регистрационен номер: 101157692
Пощенски адрес: кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Вантова — старши експерт ОП
Електронна поща: office@rilanationalpark.bg
Телефон: +359 73880537
Факс: +359 73881023
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://rilanationalpark.bg
Адрес на профила на купувача: https://bit.ly/2Dsrv1z
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ — II фаза“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г., с 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45233260 Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ — II фаза“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г., с 3 обос, както следва:

1) Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на туристическа пътека в участък от х. „Скакавица“ до х. „Ловна“.

2) Обособена позиция № 2 „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда — пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътя от м. Поленица до м. Нехтеница; пътя от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“.

3) Обособена позиция № 3 „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения — по пътека от горна лифтова станция — х. „Рилски езера“—Сухия чал—ез. Бъбрека, ез. Сълзата—ез. Бъбрека—ез. Близнака—Трилистник—ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг)—ез. Долно—х. „Рилски езера“ и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. „Рилски езера“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 6 729 993.52 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда — пътека от м. Семково (границата на защитената зона) — продължава в II.2.14) „Доп. информация“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233260 Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Територията на Национален парк „Рила“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва изпълнение на следните дейности:

— дейност 1 „Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на идеен проект за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и туристически/горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда — туристическа пътека от м. Семково (границата на ЗЗ) до м. Поленица, туристически път от м. Поленица до м. Нехтеница, горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере, вкл. изготвяне на геодезично заснемане“,

— дейност 2 „Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на технически проект за обект „Рехабилитация на туристическа пътека и туристически/горски път в ПУ Белица и ПУ Якоруда – туристическа пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица, туристически път от м. Поленица до м. Нехтеница, горски път от м. Нехтеница до м. Джендем дере“,

— дейност 3 „Изпълнение на строителни (рехабилитационни) работи за обекта“,

— дейност 4 „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката (ТО) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила" II-ра фаза", финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП-89/31.08.2018 г. по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от II.2.1) „Наименование“: до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м. Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения — по пътека от горна лифтова станция — продължава в II.2.14) „Допълнителна информация“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233260 Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

На територията на Национабен парк „Рила“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва:

— дейност 1 „Изготвяне от избрания изпълнител и представяне на възложителя за одобрение на подробен идеен проект за оформяне на маркирана туристическа пътека и изграждане на необходимите съоръжения за ограничаване на туристопотока по цялата дължина на туристическата пътека от горна лифтова станция—х. „Рилски езера“—Сухия чал—ез. Бъбрека, ез. Сълзата—ез. Бъбрека—ез. Близнака—Трилистник—ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг)—ез. Долно—х. „Рилски езера“ и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. „Рилски езера“,

— дейност 2 „Изпълнение на строителни (рехабилитационни) работи за обекта“,

— дейност 3 „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-рехабилитационни работи за обекта“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката (ТО) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк „Рила" II-ра фаза", финансиран чрез ЗБФП № РД-ОП-89/31.08.2018 г. по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Продължение от II.2.1) „Наименование“: х. „Рилски езера“—Сухия чал—ез. Бъбрека, ез. Сълзата—ез. Бъбрека—ез. Близнака—Трилистник—ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг)—ез. Долно—х. „Рилски езера“ и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. „Рилски езера“

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 219-500844
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УУНПРII-08
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда — пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътят от м. Поленица

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Пропърти Груп“ EООД
Национален регистрационен номер: 203634531
Пощенски адрес: кв. „Драгалевци“, ул. „Захари Зограф“ № 65
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: upgeood@gmail.com
Телефон: +359 24440677
Факс: +359 24410677
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 198 416.65 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 194 349.22 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УУНПРII-09
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения — по пътека от горна лифтова станция — х. „Рилски езера“—Сухия чал—ез. Бъбрека, ез. Сълзата—ез. Бъбрека—ез. Близнака—Трилистник—ез. Рибно

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Пропърти Груп“ EООД
Национален регистрационен номер: 203634531
Пощенски адрес: кв. „Драгалевци“, ул. „Захари Зограф“ № 65
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: upgeood@gmail.com
Телефон: +359 24440677
Факс: +359 24410677
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 198 461.65 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 535 644.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Настоящото обявление обхваща само възлагането на обособени позиции № 2 и 3. За възлагането на обособена позиция № 1 е публикувано обявление за възложена поръчка под № 909573 в Регистъра на АОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/05/2019