Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 224718-2017

14/06/2017    S112

Belgien-Bryssel: Underhåll och drift av allmän säkerhetsutrustning vid Europaparlamentets säte i Luxemburg

2017/S 112-224718

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, direction générale de la sécurité et de la protection
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: unité «Budget»
E-post: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2482
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll och drift av allmän säkerhetsutrustning vid Europaparlamentets säte i Luxemburg

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50610000 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran är indelad i följande 2 huvudsakliga uppgifter:

Underhåll av allmän säkerhetsutrustning: Detta omfattar utförande av alla nivåer av underhåll av allmän säkerhetsutrustning.

Drift av allmän säkerhetsutrustning: Detta omfattar huvudsakligen driftsövervakning av installationerna, såväl som dessas konfiguration, säkerhetskopiering av data och/eller inställningar för utrustning och system.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet omfattar olika former av teknik/utrustning enligt följande:

— System för åtkomstkontroll och hantering av tillträdeskort.

— Inbrottsskyddssystem.

— Videoövervakningssystem.

— Hanteringssystem för nödutgångar.

— Säkerhetssystem för internkommunikation.

— System för passerkontroll.

— Nyckelhanteringssystem.

— Elektroniskt låssystem.

— Kassaskåp och skyddade skåp.

— Explosimetri.

— Radiokommunikationssystem.

— Hanteringssystem för patrullering.

De förväntade uppgifterna och verksamheterna är följande:

— Övervakning av installationerna.

— Förebyggande, avhjälpande och behovsrelaterat underhåll (oberoende av nivå).

— Tillhandahållande av en anropstjänst samt beredskapsteam.

— Lätta och tunga verktyg.

— Leverans av material och förbrukningsvaror.

— Upprättande, hantering och förande av inventarieförteckningar för förbrukningsvaror och reservdelar (oberoende av nivå på underhållet).

— Utarbetande av olika dokument för övervakning av de tjänster som tillhandahålls av uppdragstagaren.

— Drift och underhåll avseende hanteringsverktyg samt drift av programvara för datoriserade underhållshanteringssystem (computerized maintenance management system – CMMS).

— Rengöring av utrustningen samt rummen som tillhandahålls för utrustningen.

— Alla underhållsrelaterade uppgifter och verksamheter.

— Eventuell installation och borttagning av dosimetrar.

— Lastning av utrustning.

— Uppdatering av planer och andra dokument med anknytning till de tekniska installationerna (rapporter, statistik, inventarieförteckningar etc.).

— Bistånd och tillhandahållande av stöd som Europaparlamentet anser vara nödvändigt för all verksamhet med anknytning till uppgraderingen av installationerna, upprättandet av nya installationer eller utrustning samt inspektion eller kontroll därav.

Se förfrågningsunderlaget och bilagor.

Kontraktet har ett uppskattat värde på 2 000 000–2 500 000 EUR för den totala kontraktsperioden (48 månader). Icke-bindande uppskattning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se de administrativa specifikationerna.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/08/2017
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/08/2017
Lokal tid: 10:30
Plats:

I Bryssel: rue Wiertz 50, 1047 Brussels, rum WIE-0U030 (bottenvåningen).

I Luxemburg (videokonferens): plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-byggnaden (KAD), rum 01G032.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

För att inte nekas tillträde till anbudsöppningen ska anbudsgivare som önskar närvara (högst 2 personer) bekräfta sin närvaro senast 2 arbetsdagar före datumet för anbudsöppningen via e-post till SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu med en bifogad kopia av en identitetshandling för deltagarna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

De berörda avdelningarna vid Europaparlamentet kommer att anordna ett obligatoriskt platsbesök. Ekonomiska aktörer som önskar delta vid besöket ska

gå till följande adress 30.6.2017 (9:30):

Europaparlamentet, entrée principale du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Anbud som lämnas in av ekonomiska aktörer som inte varit närvarande vid det obligatoriska platsbesöket kommer automatiskt att avslås.

Högst 3 företrädare per anbudsgivare får närvara. Deltagarnas namn och befattning ska meddelas senast 2 arbetsdagar före besöket till e-postadressen SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Under platsbesöket kommer anbudsgivarna ha möjlighet att ställa frågor som de anser vara relevanta och till hjälp när de ska utarbeta sina anbud. Ytterligare tid kommer emellertid att ges fram till 5.7.2017 (13:00) för att ta upp ytterligare frågor som ska skickas via e-post endast till adressen SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Europaparlamentet kommer att ge varje anbudsgivare ett närvarointyg samt sammanställa en rapport om platsbesöket, inbegripet ytterligare frågor och svar, vilken kommer att skickas med e-post till samtliga deltagare senast 11.7.2017.

Eventuella resekostnader i samband med platsbesöket står anbudsgivarna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2525
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2525
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/06/2017