Услуги - 224815-2019

15/05/2019    S93

България-София: Услуги по подвързване на печатни издания

2019/S 093-224815

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Ива Масларска
Електронна поща: iva.maslarska@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-185
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София.

II.1.2)Основен CPV код
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 351 348.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Бургас

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служби по вписванията в Регионална дирекция — Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на корици и подвързване на 2 735 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Бургас

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 290.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Пловдив

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служби по вписванията в Регионална дирекция — Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на корици и подвързване на 5 300 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Пловдив.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 74 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Велико Търново

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служби по вписванията в Регионална дирекция — В. Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на корици и подвързване на 3 837 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Велико Търново.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 53 718.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Варна

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служби по вписванията в Регионална дирекция — Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на корици и подвързване на 5 952 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Варна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 328.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на корици и подвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Враца

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служби по вписванията в Регионална дирекция — Враца

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на корици и подвързване на 1 600 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — Враца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — София

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служби по вписванията в Регионална дирекция — София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на корици, подвързване на 4 894 бр. и преподвързване на 778 бр. книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция — София.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 412.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

От участниците се изисква следното минимално ниво:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности, идентични или сходни с предмета и обема на съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата за подаване на офертата.

Участникът трябва да е изпълнил поне 1 договор, сходен с предмета и обема на обособената позиция, придружен с доказателство за добро изпълнение.

Под сходен предмет на поръчката следва да се разбират дейности по подвързване с твърди корици, подвързване на книги, на документи, книговезки услуги. Под сходен обем се разбира изпълнение на услуги със сходен предмет, сходно количество за конкретната обособена позиция и срок на изпълнение 12 месеца.

2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:20ХХ или еквивалент, съответстващ на предмета на поръчката.*

3. За изпълнението на настоящата обособената позиция участникът следва да разполага и осигури минимум четирима специалисти, в това число ръководител, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:

Изисквания за квалификация, умения и/или опит: книговезец и/или подвързвач, книги — шивач и/или машинен оператор, подвързване на книги.

За ръководител се изисква минимален професионален опит като книговезец и/или подвързвач, книги — шивач и/или машинен оператор, подвързване на книги от 3 години, а за специалистите — минимален професионален опит от 1 година.

* При участие на консорциум или обединение в процедурата проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент се извършва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Удостоверяване на обстоятелствата по т. 1:

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва изпълнените доставки и услуги с посочване на стойностите, датите и получателите в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 1б) на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Удостоверяване на обстоятелствата по т. 2:

Участникът декларира съответствието с изискванията в част ІV, б. Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

3. Удостоверяване на обстоятелствата по т. 3:

Удостоверяване на обстоятелствата по тази точка Уучастникът декларира съответствието с изискванията в част ІV, б. В на ЕЕДОП. За доказване на изискването участникът представя списък — декларация, в който описва професионален опит.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участникът следва да разполага и осигури минимум четирима специалисти, в това число ръководител, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност: Изисквания за квалификация, умения и/или опит: книговезец и/или подвързвач, книги — шивач и/или машинен оператор, подвързване на книги.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/06/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/06/2019
Местно време: 11:30
Място:

София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/05/2019