Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 226770-2021

06/05/2021    S88

Люксембург-Люксембург: Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране

2021/S 088-226770

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски инвестиционен фонд
Пощенски адрес: 37B, avenue J.F. Kennedy
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2968
Държава: Люксембург
Лице за контакт: SPA-Procurement
Електронна поща: eif-procurement@eif.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eif.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране

Референтен номер: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИФ търси партньор, който да помогне за управлението на конкретни механизми за контрол на сигурността и аспектите на съответствие на облачните услуги, както и услугите по интегриране и да работи в тясно сътрудничество със съществуващите доставчици на услуги на ЕИФ, които работят в облака.

Целта на настоящата покана за участие в търг е осигуряването на вече определени облачни услуги за сигурност и интегриране. Предвид продължителността на поканата за участие в търг, според жизнения цикъл на новите технологии, някои услуги за техническа сигурност (според обхвата на настоящата покана за участие в търг) може да се подновят, премахнат или добавят.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 606 500.00 EUR
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Въпреки че по принцип доставчикът на услуги ще работи от обичайните си служебни помещения, ЕИФ понякога ще очаква от него да участва в срещи в помещенията на ЕИФ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

На най-ранния етап от проекта ЕИФ ще ръководи дискусии за създаване на ясно и документирано управление на всички услуги. В референтните условия ЕИФ определя очакваните механизми за контрол на сигурността.

Ето подробният списък на директните услуги, които ЕИФ очаква да получи от избрания доставчик на услуги:

• облачно базирано общо решение за управление на самоличността и достъпа (IAM), лесно за администриране, което предлага „една-единствена идентификация“ (SSO), за да се гарантира необходимата оперативна съвместимост на всички негови решения, хоствани в Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или някой друг доставчик на облак, включително механизми за многофакторно удостоверяване;

• решение за централно събиране на регистри от приложения и системи, тяхното съхраняване за подходящ период, мониторинг на мероприятия и ескалиране на съответните инциденти в ЕИФ и неговите участващи доставчици на услуги;

• инструмент/услуга за управление на уязвимостта за сканиране на всички облачни платформи на ЕИФ, за да се предоставят месечни и тримесечни обобщени доклади относно уязвимостта;

• усъвършенствана система и услуги за криптиране/обмяна на файлове с цел защита на данните на ЕИФ;

• система за билети за обработване на случаи с нужда от помощ, за промяна, за освобождаване на управлението на конкретни основни облачни приложения на ЕИФ (ЕИФ не очаква това решение задължително да се използва за управлението на връзката между ЕИФ и посредника на облачните услуги);

• SFTP услуга за защитено интегриране/трансфери на файлове между решения на ЕИФ или с партньорите;

• консултантски услуги за различните технологични аспекти (мониторинг и оптимизиране на разходите, преглед на сигурността и архитектурата в облака и т.н.);

• услуги за тестване на проникване за оценка на сигурността на облачните решения на ЕИФ.

Чрез настоящата покана за участие в търг ЕИФ очаква да открие основен доставчик на услуги за обхвата на услугите, определени в референтни условия.

Продължителността на рамковото споразумение е, както следва: първоначален период от 3 години с възможност за удължаване след това за 4 последователни едногодишни периода, по усмотрение на ЕИФ (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качествени критерии за възлагане, както са посочени в референтните условия / Тежест: 45
Критерий за качество - Име: Критерии за интервюиране, както са посочени в референтните условия / Тежест: 25
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 100-238639
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 9
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ARHS Spikeseed S.A.
Пощенски адрес: 13, boulevard du Jazz
Град: Belvaux
код NUTS: LU Luxembourg
Пощенски код: L-4370
Държава: Люксембург
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Hellenic Telecommunications Organisation S.A. (OTE S.A.)
Пощенски адрес: 99 Kifissias Avenue
Град: Maroussi
код NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Пощенски код: 151 24
Държава: Гърция
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 606 500.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 606 500.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/04/2021