Услуги - 22758-2016

Компактен изглед

22/01/2016    S15    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Печатни и други, свързани с печата услуги

2016/S 015-022758

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Комуникации и протокол
На вниманието на: Иванина Миринска
Адрес за електронна поща: i.mirinska@nra.bg
Телефон: +359 298596130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=2710.
I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от Националната агенция за приходите.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Доставките следва да бъдат извършвани франко склада на възложителя на следните адреси: — ЦУ на НАП — 1000, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52; — ТД на НАП София — 1000, гр. София, ул. „Аксаков“ № 21; — ТД на НАП Варна — 9000, гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128; — ТД на НАП Пловдив — 4004, гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106; — ТД на НАП Бургас — 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5Б; — ТД на НАП Велико Търново — 5000, гр. В. Търново, пл. „Център“ № 2.

код NUTS BG321 Veliko Tarnovo,BG331 Varna,BG341 Burgas,BG411 Sofia (stolitsa),BG421 Plovdiv

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изпълнението на поръчката се изразява в предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на НАП. Печатните материали включват: Брошури; Плакати; Стикери; Настолни „пирамидки“ (тип палатки); Годишник/Рекламен бук; Календари с технически параметри съобразно посоченото в Пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации и изисквания към изпълнението, част от утвърдената документация. Печатните материали се изработват, отпечатват и доставят по заявки на възложителя за всеки отделен вид с посочен тираж и разпределение за доставка по структури, които могат да се правят в рамките на 12 месеца от сключването на договора. Възложителят не е длъжен да заяви всички посочени видове печатни материали и количества.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79800000 Печатни и други, свързани с печата услуги

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 32 240 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 154-284346 от 12.8.2015

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 189-343070 от 30.9.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 7
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
21.12.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 13
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Про Систем“ ЕООД, ЕИК 121504937
Пощенски адрес: ул. „Райко Алексиев“ № 95, вх. В
Град: София
Пощенски код: 1113
Държава: България
Адрес за електронна поща: prosyst@abv.bg
Телефон: +359 24484100
Факс: +359 29310274

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 61 000 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 32 240 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Интернет адрес: http://scc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.1.2016