Доставки - 228004-2020

15/05/2020    S95

България-София: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

2020/S 095-228004

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „БДЖ — Пътнически превози“ EООД
Национален регистрационен номер: 175405647
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: инж. Георги Шумков — дирекция ПЖПС; инж. Веса Трифонова — отдел „Обществени поръчки“
Електронна поща: vtrifonova@bdz.bg
Телефон: +359 885558040/ +359 887330190
Факс: +359 29800494
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bdz.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-na-chasti-materiali-i-konsumativi-kakto-i-remont-na-agregati-vzli-i-chasti-za-tps
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Железопътни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“

II.1.2)Основен CPV код
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав - AA11
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на об. поз. от № 1 до № 73 включва доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС, посочени подробно по вид и количество в „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в „Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата“ — т. 3 от съдържанието на документацията за участие. Във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е предвидено об. поз. от № 19 до № 73 да бъдат възложени директно чрез сключване на договор, тъй като индив. им прогнозна стойност не надхвърля 156 464 BGN и общата прогнозна стойност на тези позиции не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката, и попадат в стойностния праг на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Об. поз. от № 1 до № 18 ще се възложат чрез настоящата процедура по реда предвиден за общата прогн. стойност на поръчката — открита процедура по чл. 132 от ЗОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на буксови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение“ № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска“ № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков“ № 2, склад на лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №1 включва доставка на буксови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на възложителя — т. 4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 36 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 224 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на люлкови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица;гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №2 включва доставка на люлкови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 36 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 313 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица;гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №3 включва доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 398.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на пружини за ЛСС на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица;гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №1 включва доставка на пружини за ЛСС на ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 048.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на пружини за четирисегментна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45"

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица;гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №5 включва доставка на пружини за четирисегментна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.4 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 564.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на изолатори за електрооборудването на локомотиви серии 44, 45 и 61"

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица;гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №6 включва доставка на изолатори за електрооборудването на локомотиви серии 44, 45 и 61, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 869 450.29 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на изолатори за тягов трансформатор и токоснемател на локомотиви серии 44 и 45"

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №7 включва доставка на изолатори за тягов трансформатор и токоснемател на локомотиви серии 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 276 116.24 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на изолатори за съпротивления на локомотиви серии 44, 45 и 61"

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №8 включва доставка на изолатори за съпротивления на локомотиви серии 44, 45 и 61, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 68 206.65 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на изолатори за ЕМВ серия 32"

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №9 включва доставка на изолатори за ЕМВ серия 32, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на изолатори за електрически локомотив серия 46200"

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №10 включва доставка на изолатори за електрически локомотив серия 46200, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.5 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на акумулаторни батерии за ТПС"

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №11 включва доставка на акумулаторни батерии за ТПС, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.6 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 36 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 594 513.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на токоснематели и плъзгачи за токоснематели за електрически локомотиви"

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №12 включва доставка на токоснематели и плъзгачи за токоснематели за електрически локомотиви, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.7 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 195 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на резервни части за токоснематели за електрически локомотиви"

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №13 включва доставка на резервни части за токоснематели за електрически локомотиви, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.8 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 31 977.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №14 включва доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.9 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 499.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на ГЗК, МЗК и вал за МЗК за колоосен редуктор на локомотиви серия 44 и 45"

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №15 включва доставка на ГЗК, МЗК и вал за МЗК за колоосен редуктор на локомотиви серия 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.10 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 36 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 870 744.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на бандажни гривни за ТПС"

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав - AA11
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №16 включва доставка на бандажни гривни за ТПС, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.11 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 36 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 560 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №17 включва доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.12 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 102 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ел. локомотиви серии 46200, 44 и 45"

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Гр. Г.Оряховица, ул. „Съединение” № 46, склад Лок. депо Г.Оряховица; гр. София, ул. „Заводска” № 1, склад на Лок. депо София; гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков” № 2, склад на Лок. депо Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция №18 включва доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ел. локомотиви серии 46200, 44 и 45, посочени подробно по вид и количество в Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т.14 от съдържанието на документацията за участие и в съответствие с Техническите изисквания на Възложителя – т.13 от съдържанието на документацията за участие.

Срокът на обществената поръчка е 12 месеца, считано от влизането в сила на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 308 710.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно икономическото и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно икономическото и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно технически и професионални възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно технически и професионални възможности.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:

1. При наличието на основанията по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.

2. При наличието на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП.

3. При условие че за участника се установи, че е лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим лица съгласно, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. — ДВ, бр. 48 от 2016 г.,в сила от 1.07.2016 г.).

... Продължава в раздел VI, т.VI.3) Допълнителна информация.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

І. Определеният за изпълнител на общ. поръчка представя на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % от стойността на договора по всяка об. позиция от № 1 до № 18 без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— безусл. и неотм. банк. гаранция в оригинал,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал,

— парична сума (депозит), внесена по банк. сметка на възложителя „БДЖ — ПП“ ЕООД — банка: „Юробанк БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, IBAN: BG29 BPBI 7942 3376 5165 05, BIC: BPBIBGSF. 1. Гаранцията, представена като парична сума или безус. и неотм. банк. гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

2. Когато участникът е чужд. физ. или юрид. лице и гаранцията за изпълнение на договора е учредена в чужд. банка и чужда валута, е необходимо ... Продължава в раздел VІ.3) Допълнителна информация ....

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Същите са уредени в раздел III от проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, на основание чл. 70 от ППЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

(Относими за 18-те обособени позиции)

1. Участниците прилагат оторизационно писмо, договор за дистрибуция или друг еквивалентен документ, доказващ правото им да предлагат продукцията на производителите на части, материали и консумативи за тягов подвижен състав (ТПС) на територията на Република БЪЛГАРИЯ за 2020/2021 г. (заверено копие от участниците).

2. В образците на „Приложения № 2.1?2.18 — Образци на Технически предложения за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18“ от документацията за участие, са посочени документите, които следва да бъдат приложени към съответното техническо предложение.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/06/2020
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/06/2020
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III, т.1.4) Обективни правила и критерии за участие:

.....4. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Продължава от раздел ІІІ.1.6) Изискуеми депозити и гаранции — ... стойността ѝ да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването ѝ. Същата да бъде с официален превод на български език.

3. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, приложение към документацията за участие.

Допълнителна информация:

Във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е предвидено обособени позиции от № 19 до № 73 да бъдат възложени директно чрез сключване на договор, тъй като индивидуалната им прогнозна стойност не надхвърля 156 464 BGN и общата прогнозна стойност на тези позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката, и попадат в стойностния праг на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Обособени позиции от № 1 до № 18 ще се възложат чрез настоящата процедура по реда предвиден за общата прогнозна стойност на поръчката, а именно: „Открита процедура“ по чл. 132 от ЗОП.

Във връзка с това оферти в настоящата процедура следва да бъдат подавани само за обособени позиции от № 1 до № 18.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/05/2020