Услуги - 228141-2019

16/05/2019    S94

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2019/S 094-228141

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Национален регистрационен номер: 000695096
Пощенски адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1797
Държава: България
Лице за контакт: Елена Хаджиева
Електронна поща: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg
Телефон: +359 879504399
Факс: +359 29861707
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.damtn.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=264&lang=bg

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Процедурата се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 061-135366

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11-00-17
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
20/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Бориван“ ООД
Национален регистрационен номер: 131476607
Пощенски адрес: ж.к. „Обеля-1“, бл. 118, вх. В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1387
Държава: България
Електронна поща: service@borivan.com
Телефон: +359 70016600
Факс: +359 29346690
Интернет адрес: http://borivan.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 69 497.82 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Министерство на финансите е със срок на действие 36 месеца. Договор 11-00-17/20.3.2018 г. е със срок на действие 1 година, но същият е удължен на основание сключено допълнително споразумение, в сила от 19.3.2019 г., за срок до сключване на нов договор със същият предмет въз основа на минипроцедура по рамково споразумение № СПОР -28/21.12.2017 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. На 12.4.2019 г. е сключено допълнително споразумение към договора на основание чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 47 от договора за изменение на посочените обекти в приложение № 6 „Списък на обектите на ДАМТН“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/05/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Сключено е допълнително споразумение № 11-00-17(3)/12.4.2019 г. за изменение на посочените обекти в приложение № 6 към договора „Списък на обектите на ДАМТН“.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 69 497.82 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Бориван“ ООД
Национален регистрационен номер: 131476607
Пощенски адрес: ж.к. „Обеля-1“, бл. 118, вх. В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1387
Държава: България
Електронна поща: service@borivan.com
Телефон: +359 70016600
Факс: +359 29346690
Интернет адрес: http://borivan.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение № 11-00-17(3)/12.4.2019 г. за изменение на посочените обекти в приложение № 6 към договора „Списък на обектите на ДАМТН“.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В периода от стартирането и провеждането на минипроцедура за избор на изпълнител по предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради до сключването на нов договор със същия предмет се наложи сключването на допълнително споразумение за изменение на посочените обекти в приложение № 6 към договора „Списък на обектите на ДАМТН“ поради предоставянето на нови обекти, които към момента на сключване на договора не са били известни на възложителя.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 69 497.82 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 69 497.82 BGN