Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 229491-2018

29/05/2018    S100

България-София.: Електрическа енергия

2018/S 100-229491

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: п.к. 3, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Надя Стойкова
Електронна поща: nstoykova@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 29396293
Факс: +359 29250063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_na_aktivna_elektroenergiya_visoko_i_sredno_naprajenie-291-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежениеl

Референтен номер: 180-019
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва регулярни доставка на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
65310000 Разпределение на електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

КС „Полски Сеновец“, КС „Вълчи дол“, КС „Кардам“, КС „Странджа“, КС „Лозенец“, КС „Провадия“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, с адреси, съгласно т. 5 от техническата спецификация.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва:

— регулярни доставки на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с общо прогнозно количество в размер на 20 000 МWh. Възложителят не се ангажира с пълното консумиране на посоченото количество електроенергия,

— осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението,

— изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените.

Графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.

Офертите се изискват с цел покупка от страна на възложителя на електроенергията, предмет на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опцията включва доставки и дейности за срок от 3 месеца от датата на изтичане на срока на изпълнение на поръчката, както.

Следва:

— доставка на активна електроенергия високо напрежение за КС „Вълчи дол“ и КС „Полски Сеновец“ и активна електроенергия.

Средно напрежение за КС „Кардам“, КС „Провадия“, КС „Лозенец“, КС „Странджа“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“ и ПГХ „Чирен“, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с общо прогнозно количество в размер на 5 000 МWh. Възложителят не се ангажира с пълното консумиране на посоченото количество електроенергия;

— осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението,

— изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените.

Графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.

Прогнозната стойност на опцията е в размер на 540 000 лева, без ДДС.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на поръчката, посочен в т. II.2 започва да тече, считано от датата на първия регистриран график за доставка и след изтичане срока на изпълнение на опцията по договор с № 2885 от 1.6.2017 г., сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Енерджи МТ“ ЕАД, гр. София — 31.8.2018 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ — „Годност“ на ЕЕДОП, като в поле „Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да е реализирал минимален общ оборот в лева, изчислен на база годишните обороти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ на eЕЕДОП.

Преди сключване на договор, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:

— Удостоверения от банки,

— Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указния за подготовка на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимални изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП: Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на не по-малко от 3 500 000 лева.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на дейностите, които са с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП. В описанието на изпълнените дейности следва да се съдържат: описание на конкретната дейност с посочване на периода на доставката в брой месеци и количеството и нивото на напрежението (съответно дали е високо — (110 kV) и/или средно (20 kV)) на доставената активна ел. енергия.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените дейности — удостоверения, издадени от получателите, посочени в списъка или от компетентен орган, потвърждаващи извършването на дейността и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените дейности и/или други документи по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.

2. Да прилага системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001 или еквивалентен, в чийто обхват са включени дейности, свързани с търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с поставеното изискване (наличието на изискуемия сертификат) в съответното поле от част IV, раздел Г от еЕЕДОП.

Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на участника и в чийто обхват са включени дейности, свързани с търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указния за подготовка на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Минимално изискване за допустимост по отношение на техническите възможности на участниците по т. 1 по-горе, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП: Участникът следва да има изпълнена минимум 1 дейност, която е с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с която/които да е доставена не по-малко от 18 100 MWh електроенергия за ниво високо напрежение (110 kV) и/или за ниво средно напрежение (20 kV) за не повече от 12 (дванадесет) месеца. Изискването за количеството доставена електроенергия може да бъде изпълнено с една или повече дейности, която/които е с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.

Под дейности, които са сходни с предмета и обема на поръчката се разбира доставка на активна електроенергия високо (110 kV) и/или средно (20 kV) напрежение.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в проц. следва да отгов. на изискв. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл. 107 от ЗОП и чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.

Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в ел.н вид, съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки от 2.3.2018 г.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност на поръчката под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност най-малко 10 (десет) дни след изтичането на срока по т. 3.2.1 от проекта на договор. Гаранцията се освобождава/връща в 10-дневен срок след изтичането на срока по т. 3.2 от проекта на договор, в случай, че възложителят не се е възползвал от опцията по т. 1.3 от проекта на договор или в 10-дневен срок след изтичането на срока по т. 3.2.1 от проекта на договор, в случай, че възложителят се е възползвал от опцията по т. 1.3 от проекта на договор, освен в случаите на т. 5.4 от проекта на договор.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т. 2.6 от проекта на договор от документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/06/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/07/2018
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— За участници в процедурата — представляващ/и участника представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение — копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите, и в превод на български език,

— За упълномощените представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник-обединение — копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и съответното пълномощно и в превод на български език,

— За представителите на средствата за масово осведомяване — документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

2. Възложителят предвижда опционална възможност, доставките и дейностите, включени в предмета на поръчката да подлежат на изпълнение след подписване, в срок до 12 месеца считано от датата на първия регистриран график, на допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Срокът за изпълнението на опцията е 3 месеца и започва да тече от датата на изтичане на срока за изпълнение на поръчката. Прогнозната консумация на електроенергия при използване на опция за удължаване на срока на изпълнение на поръчката с 3 (три) месеца е 5 000 MWh. Прогнозната стойност на опцията е в размер на 540 000 лева, без ДДС.

3. Участниците не следва да са включени в списъка на „Националната електрическа компания“ ЕАД за търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за „задължение към обществото“. Възложителя отстранява от участие в процедурата участник, който е включени в списъка на „Националната електрическа компания“ ЕАД за търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за „задължение към обществото“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/05/2018