Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 229751-2017

16/06/2017    S114

България-Враца: Застрахователни услуги

2017/S 114-229751

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Северозападно държавно предприятие“ ДП /„СЗДП“ ДП/
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 2, етаж 3
Град: Враца
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Петрана Петрова, Тошко Брайков
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92-620032
Факс: +359 92-620032
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.szdp.bg
Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170615hYab8500869
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на застрахователни услуги (Застраховка „Живот“ — „Групова Рискова застраховка Живот“) за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения.

II.1.2)Основен CPV код
66510000 Застрахователни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извършване на застрахователни услуги (Застраховка „Живот“ — „Групова Рискова застраховка Живот“) за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него”

Уникален номер на поръчката: 20170615hYab8500869.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 90 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66511000 Животозастраховане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Застраховката следва да бъде с териториално покритие за Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Прогнозен брой служители, подлежащи на този вид застраховане, към датата на обявяване на поръчката — 666 лица, работещи в Централно управление и в териториалните поделения на СЗДП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 90 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът е лице съгласно чл. 12 от Кодекса за застраховането и следва да притежава валиден към датата на подаване на офертата лиценз за извършване на дейност по застраховане за класовете застраховки, включени в застрахователните покрития за които кандидатства, издаден от Комисия по финансов надзор по реда на Кодекса за застраховането. Следва да се приложи заверено копие на лиценза.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не са поставени такива изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има опит в изпълнението на обществени поръчки, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил минимум 3 договора с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 /три/ години.

Под „сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка“ се разбира: договорите за предоставяне на застрахователни услуги, които са предмет на обществената поръчка.

Под „сходен или идентичен с обема на настоящата обществена поръчка“ се разбира: Стойност минимум прогнозната стойност на обществената поръчка. Обемът следва да се изпълни общо от всички посочени от участника услуги за период от 3 години /сбора от стойностите на посочените услуги/.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят не се задължава за усвои цялата сума, посочена като прогнозна стойност в договорите.

Възложителят си запазва правото и може да заявява към Изпълнителя извършване на застрахователни услуги за новоназначени служители, подлежащи на застраховане, до достигане на прогнозната стойност на съответния договор.

Изтичането на срока на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен по реда на ЗОП, не влияе върху срока на сключените на база на него застрахователни полици.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/07/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на СЗДП, находяща се в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че е безусловна и неотменима; в полза на възложителя; е със срок на валидност най — малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора.

В случая, че гаранцията се представи под формата на банков превод, същият следва да бъде извършен по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN — BG 02 FINV 9150 1016 4105 16, BIC код — FINVBGSF, ПИБ — клон Враца.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съобразно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/06/2017