Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 231325-2015

Компактен изглед

04/07/2015    S127

Бeлгия-Брюксел: Проучване за очертаване (етап II): очертаване на широколентови услуги в Европа – SMART 2014/0016

2015/S 127-231325

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция B: Електронни съобщителни мрежи и услуги, отдел B5: Широколентови
Пощенски адрес: BU25 04/118
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Централен финансов отдел
На вниманието на: г-жа Anna Krzyzanowska
Адрес за електронна поща: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=747

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване за очертаване (етап II): очертаване на широколентови услуги в Европа – SMART 2014/0016.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Комисията се стреми да разработи ИТ инструмент за очертаване на широколентови услуги в Европа.
Той ще бъде под формата на интегрирана мониторингова платформа, която ще трупа и сравнява картографски измервания около 2 измерения:
— качество на услугата (QoS): данни за търгувани скорости, събрани от съществуващи национални инициативи за картографиране на администрациите на държавите-членки или други подходящи източници на данни,
— качество на опита (QoE): данни на базата на действителния опит на ползвателите, включително от краудсорсинг приложения.
Този проект ще позволи да се картографират широколентови услуги на европейско, национално и регионално равнище, като се използват ГИС-базирани високотехнологични приложения.
Работата ще вземе предвид резултатите от предишно проучване, в което са били отбелязани съществуващи картографски инициативи в Европа и е препоръчана методология.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка, 73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки, 72422000 Услуги по разработване на приложения сървъри за Интернет или интранет, 79300000 Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Максимална стойност 540 000 EUR.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 38 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Направете справка с тръжните спецификации и модела на поръчка за услуги.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Направете справка с тръжните спецификации и модела на поръчка за услуги.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
SMART 2014/0016.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 10 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.9.2015 - 14:00

Място:

avenue de Beaulieu 25, заседателна зала 0/S10, 1160 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето на офертите. Оферентите, които възнамеряват да присъстват на заседанието по отваряне, трябва да информират г-жа Jaana Utukka по електронна поща cnect-r2-eoi@ec.europa.eu или с писмо най-малко 48 часа предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Електронните комуникации (PE/2014/10066).
VI.3)Допълнителна информация
Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.1. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция R: Подпомагане, отдел R2: Финанси
Пощенски адрес: BU25 04/024
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24.6.2015