Доставки - 231704-2019

20/05/2019    S96    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Ксерографска хартия

2019/S 096-231704

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Централен орган за покупки
000695406
ул. „Георги С. Раковски“ № 102
София
1040
България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Телефон: +359 298592772
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Факс: +359 298592773
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации

II.1.2)Основен CPV код
30197644
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за органи на изп. власт и техни администрации“.

Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Цялата страна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации.

Обхваща доставка на 526 000 пакета копирна хартия А4 и 8800 пакета копирна хартия А3. Количествата са прогнозни, обхващат заявки събрани от всички администрации по ПМС 385/2015, като възложителите нямат задължение да закупят цялото количество.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 006-008926
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СПОР-10
Наименование:

Доставка на копирна хартия (нерециклирана)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 6
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Роел-98“ ООД
121798467
бул. „Христо Смирненски“ № 53
София
1164
България
Телефон: +359 70010377
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Факс: +359 70010377
код NUTS: BG

Интернет адрес: www.roel-98.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Мултико-92“ ООД
040606358
ул. „Шандор Петьофи“ № 25
София
1606
България
Телефон: +359 70020740
Електронна поща: office@multico.bg
Факс: +359 70020740
код NUTS: BG

Интернет адрес: www.multico.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Плесио Компютърс“ ЕАД
131262158
ул. „Ангел Кънчев“ № 5
София
1000
Бутан
Телефон: +359 29397147
Електронна поща: viliev@plesio.bg
Факс: +359 80018200
код NUTS: BG

Интернет адрес: www.plesio.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 500 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2019