Tjänster - 232130-2018

31/05/2018    S102    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Italien-Ispra: Laboratorieanalyser av matjordsprover som har samlats in inom ramen för Lucas 2018

2018/S 102-232130

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europeiska kommissionen, JRC - Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.3 - Land Resources
Via Enrico Fermi 2749
Ispra (VA)
I-21027
Italien
E-post: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Nuts-kod: ITC41

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Forskning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Laboratorieanalyser av matjordsprover som har samlats in inom ramen för Lucas 2018

Referensnummer: JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71900000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Undersökning av markanvändning och marktäckning (LUCAS) innehåller en modul för övervakning av matjord. Cirka 26.000 matjordsprover samlas in från naturliga och halvnaturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark) i hela Europa. Dessa prover ska analyseras för fysiska och kemiska parametrar och för DNA, med hjälp av standardmetoder.

Denna upphandling avser tillhandahållande av laboratorietjänster för analys av jordens fysiska och kemiska parametrar, tungmetaller, bekämpningsmedel och antibiotika samt DNA i de matjordsprover, som har samlats in i samband med undersökningen inom ramen för Lucas 2018.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 345 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Analys av jordparametrar och tungmetaller

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med tjänstekontraktet för del 1 är att analysera grundläggande fysiska och kemikaliska parametrar i jorden och tungmetaller i matjordsprover enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten. Matjordsprover samlas in från mineraljord och organisk jord i naturliga och halvnaturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 521 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 47
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i punkt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

DNA-analys av jord

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med tjänstekontraktet för del 2 är att utföra DNA-analyser av 1.050 matjordsprover, som samlas in inom ramen för matjordsundersökningen Lucas 2018, i syfte att bedöma den biologiska mångfalden samt graden av antibiotikaresistenta gener i jorden. Matjordsprover har samlats in från naturliga och halvnaturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 238 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 39
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i punkt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Analys av växtskyddsmedel + antibiotika

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med tjänstekontraktet för del 3 är att analysera växtskyddsmedel (Plant Protection Products - PPPs) och antibiotika enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten. Matjordsprover samlas in från mineraljord och organisk jord i jordbruks -och gräsmark.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 586 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 33
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Se internetadressen som anges i punkt I.3.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 250-526300
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/07/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/07/2018
Lokal tid: 14:30
Plats:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), Italien, Room 7, first floor, reception building.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunalen
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/05/2018